3 straipsnis. Deklaruojančiųjų pareigos

Viešųjų interesų viršenybei užtikrinti deklaruojantys asmenys privalo:
1) nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas;
2) teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra;
3) nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti;
4) priimdami sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu;
5) nesinaudoti viešai neskelbiama tarnybine informacija ne tarnybinei veiklai;
6) nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai.

Į viršų