Nurodote, kad esate komisijos, nagrinėjančios verslo subjektų prašymus piniginei paramai gauti, viena iš narių. Teikiama paraiška verslo subjekto, kuris kartu yra ir Jūsų skyriaus darbuotojas. Klausiate, ar turėtumėt nusišalinti nuo šio klausimo nagrinėjimo ir balsavimo?

Įstatymas interesų konfliktą vienareikšmiškai sieja su galimybe einant pareigas valstybinėje tarnyboje priimti sprendimus, kuriems daro įtaką ar kurie yra sietini su asmeniniais (privačiais) interesais. Kai vadovai, neturintys akivaizdaus asmeninio suinteresuotumo, dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, sietinus su jiems pavaldžių asmenų (jei su jais vadovų nesieja kiti privataus pobūdžio interesai, išskyrus tarnybinius santykius) interesais, tokios situacijos negalėtų būti įvardintos kaip Įstatyme nustatytas interesų konfliktas.

Viena iš svarbiausių, nuolatinių vadovų funkcijų yra kontroliuoti bei vertinti savo pavaldinių veiklą, taigi vadovai nėra priklausomi nuo sau pavaldžių asmenų, o sprendimai, susiję su pavaldžių asmenų interesais, nėra savaime vertinami kaip sietini su pačių vadovų privačiais interesais.

Nėra interesų konflikto

Taigi, aplinkybės, kai aukštesni vadovai nagrinėja sau pavaldžių asmenų (jei jų nesieja kiti asmeniniai interesai) paraiškas, nėra vertinamos kaip interesų konfliktas.

Interesų konflikto situacija

Savo ruožtu, kai pavaldūs darbuotojai vertina savo vadovus pažymėtina, kad asmenų pavaldumo bei priklausomybės santykiai gali tapti interesų konflikto priežastimi.

Individualus vertinimas

Atkreipiame dėmesį, kad Komisija valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų elgesį kiekvienu konkrečiu atveju vertina individualiai, nustato konkrečias tokių asmenų veiklos aplinkybes ir detaliai tiria jų veiksmus, todėl į Jūsų paklausimą, atsako vadovaudamasi tik Jūsų pateikta bendrojo pobūdžio informacija ir teikia nuomonę dėl bendrųjų Įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

Konkretūs asmeniniai valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų interesai, galbūt keliantys jiems interesų konfliktą, gali būti nustatyti tik atlikus atitinkamą tyrimą.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt