Kaip turėtų elgtis valstybės tarnautoja, kurios pagrindinės funkcijos yra kontrolės srityje, jeigu jos mama tvarko buhalterinę apskaitą 10 ar daugiau įmonių? Ar valstybės tarnautoja privalo šį faktą deklaruoti, nors neaišku, ar tai gali kelti interesų konfliktą?

Įstatymo nuostatos

Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnį, interesų konfliktu laikoma situacija, kai deklaruojantis asmuo atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas, egzistuojantis deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas (Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

Artimo asmens ryšio su juridiniu asmeniu deklaravimas

Atsakydami į Jūsų klausimą dėl deklaravimo, atkreipiame dėmesį į Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatas, kuriose nurodoma, kad pats deklaruojantis asmuo turi įvertinti, ar dėl artimo asmens ryšio su juridiniu asmeniu jam kyla ar ateityje gali kilti interesų konfliktas atliekant tarnybines pareigas. Jeigu dėl minėtojo juridinio asmens interesų konfliktas nekyla ar tikėtinos galimybės kilti ateityje nėra, deklaracijoje duomenų apie artimo asmens ryšį su juridiniu asmeniu nurodyti nereikia. Jūsų atveju, deklaruoti mamos ryšį su įmonėmis, kurioms ji tvarko buhalteriją reikėtų tuo atveju, jeigu valstybės tarnautoja atliktų kontrolės veiksmus arba būtų didelė tikimybė, kad tokius veiksmus teks atlikti įmonėse, kuriose jos mama tvarko buhalteriją.

Interesų konfliktų valdymo priemonės

Vertinant Jūsų pateiktas aplinkybes pagal Įstatymo nuostatas, pabrėžiame, kad Jūsų nurodytas artimo asmens ryšys su juridiniais asmenimis, nėra savaime interesų konfliktą kelianti aplinkybė.

Interesų konfliktas galėtų kilti tuomet, jeigu valstybės tarnautoja atliktų kontrolės veiksmus su įmonėmis, kuriose buhalteriją tvarko jos mama.

Tokiu atveju deklaruojančiam asmeniui privalu nedelsiant kreiptis į vadovą ar įgaliotą asmenį ir pareikšti apie nusišalinimą, o jei pareikštas nusišalinimas priimamas, atliekant tarnybines pareigas jokia forma nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant keliančius interesų konfliktą sprendimus.

Svarbu žinoti

Kiekvienu nagrinėjamu atveju svarbu įvertinti visas galimas interesų konfliktų grėsmes ir jų sistemiškumą. Iš Jūsų pateiktos informacijos Komisijai nepakanka duomenų atlikti šios situacijos interesų konfliktų rizikos analizės, todėl atkreipiame dėmesį, kad pagal Įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktą, tai, kaip deklaruojantys asmenys laikosi šio įstatymo, kontroliuoja ir prižiūri institucijų ir įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys.

Komisija mano, kad šiuo atveju vadovas ar įgaliotas asmuo, vykdydamas Įstatymo priežiūrą ir kontrolę, turi įvertinti valstybės tarnautojos veiklos sritis bei joms priskirtas funkcijas ir jų apimtį, galimas situacijas, kai ji, atlikdama pareigas, turės spręsti klausimus, susijusius su įmonėmis, kurių buhalteriją tvarko jos mama ir nustatęs interesų konflikto grėsmes, pateikti išankstinę rekomendaciją dėl galimo interesų konflikto ir jo valdymo (taip pat ir dėl poreikio deklaruoti artimo asmens ryšį su juridiniais asmenimis).

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt