Ar mirusio brolio našlė atitinka sąvoką „artimas asmuo“ ir reikia toliau deklaruoti šį ryšį? Jei taip, koks terminas šiam ryšiui yra taikomas?

Įstatymo nuostatos

Atsakydami į Jūsų klausimą informuojame, kad artimo asmens sąvoka yra apibrėžta Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 1 dalyje. Artimi asmenys – deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai. Taigi brolio sutuoktinė jam esant gyvam būtų laikoma artimu asmeniu.

Tačiau Lietuvos Respublikos civilinio kodekso III knygoje, Šeimos teisė 3.50 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad santuoka baigiasi, kai vienas sutuoktinis miršta arba teismas sprendimu paskelbia jį mirusiu. Taigi, sutuoktiniui mirus santuoka laikoma pasibaigusia nuo asmens mirties liudijime nurodytos datos, o paskelbus sutuoktinį mirusiu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos arba nuo teismo sprendime nurodytos asmens mirties datos.

Atsakymas

Taigi, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas teisines nuostatas, Komisija teikia nuomonę, kad deklaruojančio asmens mirusio brolio sutuoktinė nuo asmens mirties liudijime nurodytos datos netenka artimo asmens statuso, kadangi sutuoktiniui mirus santuoka laikoma pasibaigusia ir duomenų apie šią sutuoktinę deklaruojančiam asmeniui privačių interesų deklaracijoje nurodyti neprivalu.

Tačiau jei yra reali galimybė deklaruojančiam asmeniui spręsti tarnyboje klausimus, susijusius su brolio našle ir jis jaučia, kad negalėtų išlikti objektyvus ir nešališkas dėl minėtojo asmens (brolio našlės), tokiu atveju rekomenduojame deklaruoti brolio našlę privačių interesų deklaracijos skiltyje „Kiti duomenys“ ir Įstatymo nustatyta tvarka nusišalinti nuo klausimų, susijusių su ja, rengimo, svarstymo ar priėmimo.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt