Ar gali savivaldybės administracijos švietimo skyriaus specialistas kaip mokinio tėvas (mokinių tėvų atstovas) dalyvauti vienoje ar kitoje savivaldybei pavaldžios mokyklos darbo grupėje? Nurodote, kad specialisto pagrindinės veiklos srities specializacija – švietimo organizavimas ir priežiūra savivaldybės teritorijoje.

VTEK vertina individualiai

Vertindami Jūsų paklausimą išimtinai Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatų kontekste pabrėžiame, kad Komisija valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų elgesį kiekvienu konkrečiu atveju vertina individualiai, nustato konkrečias tokių asmenų veiklos aplinkybes ir detaliai tiria jų veiksmus, todėl atsakydami į Jūsų prašymą įvertinti pateiktąją situaciją teikiame nuomonę tik dėl Įstatymo nuostatų įgyvendinimo. Konkretūs asmeniniai valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų interesai, galbūt keliantys jiems interesų konfliktą, gali būti nustatyti tik atlikus atitinkamą tyrimą.

Įstatymo nuostatos

Pagal Įstatymo 2 straipsnį, interesų konfliktu laikoma situacija, kai deklaruojantis asmuo atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas, egzistuojantis deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas (Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

Pažymime, kad interesų konfliktas gali kilti tik asmeniui, kuris atlikdamas tarnybines funkcijas privalo rengti, svarstyti ar priimti sprendimą, susijusį su jo paties, jam artimų asmenų ar kitų asmenų, su kuriais deklaruojantis asmuo turi teisinių, ūkinių, finansinių ar kitų privataus pobūdžio ryšių, privačiais interesais.

Nusišalinimo nepriėmimo kriterijai

Atkreiptinas dėmesys, kad Komisija 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-270 patvirtintuose Valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijuose yra nustačiusi, kad institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, arba kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti asmenį toliau dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, kai svarstomas klausimas yra susijęs su institucijų, įstaigų, įmonių ar bendrovių viešosiomis paslaugomis (pvz., švietimo, sveikatos priežiūros, telekomunikacijų, šilumos energijos, vandens tiekimo, komunalinėmis ir pan.), kuriomis naudojasi privačius interesus deklaruojantis asmuo ar jo artimi asmenys.

Atsakymas

Nagrinėjamuoju atveju aplinkybė, kad specialisto vaikas lanko švietimo įstaigą, kurioje jis bus tam tikros darbo grupės narys, gali tapti interesų konflikto priežastimi tik, jei nagrinėjami klausimai bus akivaizdžiai ir tiesiogiai susiję su deklaruojančio asmens ar jam artimo asmens (sūnaus) privačiais interesais.

Taigi specialistui rengiant, svarstant ar priimant sprendimus švietimo įstaigos, kurioje mokosi jo vaikas, darbo grupėje galėtų būti įvardytas interesų konfliktu tik tuo atveju, jei tie sprendimai galėtų tiesiogiai pakeisti jo vaiko mokslo rezultatus ar išskirtinai pagerinti jo mokymosi sąlygas.

Svarbu žinoti

Taip pat atkreipiame dėmesį į atstovavimo ribojimų taikymą. Jūsų nurodytu atveju specialistui atstovavimo ribojimai nėra taikomi. Tėvas turi teisę atstovauti vaiko interesams, nes šiuo atveju valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo veikia kaip fizinio asmens atstovas pagal įstatymą (Įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt