Ar gali vyras dirbti įstaigoje sargu, jei žmona yra direktoriaus pavaduotoja? Sargas pagal įstaigos struktūrą yra tiesiogiai pavaldus minėtai pavaduotojai.

Kam taikomos Įstatymo nuostatos

Sprendžiant iš Jūsų pateiktos informacijos, spėtina, kad direktoriaus pavaduotoja priskirtina prie privačius interesus deklaruojančių asmenų, kaip jie yra įvardinti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas). Taip pat manytina, kad direktoriaus pavaduotojos sutuoktiniui (sargui) Įstatymo nuostatos nėra taikomos. Atsižvelgiant į tai, visų pirma pabrėžtina, kad Įstatymo numatyti ribojimai Jūsų nurodytomis aplinkybėmis yra taikomi tik privačius interesus deklaruojančiam asmeniui (toliau – Deklaruojantis asmuo) – direktoriaus pavaduotojai.

Įstatymo reikalavimai

Deklaruojantiems asmenims draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas (toliau – atlikti tarnybines pareigas), jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais (Įstatymo 11 straipsnio 1 dalis). Pagal Įstatymo 2 straipsnį, interesų konfliktu laikoma situacija, kai Deklaruojantis asmuo atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas, egzistuojantis deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas (Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

Taigi deklaruojantis asmuo privalo nusišalinti nuo sprendimų, susijusių su juo pačiu ar jam artimais asmenimis. Artimi asmenys – deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).

Tai nereiškia, kad artimų asmenų darbas toje pačioje įstaigoje lemia interesų konflikto situaciją, tačiau artimi asmenys yra vienas iš kriterijų, kuris padeda nustatyti interesų konflikto rizikas.

Kriterijai, kurie padeda nustatyti interesų konflikto grėsmes:

  • tiesioginis pavaldumas (pvz., skyriaus vedėjas ir šio skyriaus specialistas yra sutuoktiniai);
  • netiesioginis pavaldumas (pvz., ligoninės vadovo žmona dirba gydytoja šioje ligoninėje);
  • laikinos “fragmentinės” užduotys (pavedimai) (pvz., institucijos darbuotojas skiriamas į komisiją pavedant atlikti jam artimo asmens, dirbančio šioje institucijoje, tarnybinės veiklos tyrimą) ir pan.

Vadinasi, jei deklaruojantis asmuo eina pareigas, o jam yra tiesiogiai pavaldus artimas asmuo, dėl tokio pavaldumo kyla reali nuolatinio interesų konflikto grėsmė.

Atsakymas

Taigi, vertinant Jūsų pateiktas aplinkybes pagal Įstatymo nuostatas pabrėžtina, kad Įstatymas sutuoktiniams tiesiogiai nedraudžia dirbti vienoje įstaigoje, bet svarbu tai, kad kai sutuoktinius sieja tarnybiniai tiesioginio pavaldumo ir kontrolės santykiai – susidaro nuolatinio interesų konflikto situacija. Šiuo atveju minėta direktoriaus pavaduotoja, vykdydama Įstatymo 11 straipsnio 2 dalies reikalavimus, privalo nedelsdama kreiptis į ją į pareigas paskyrusį asmenį ir pareikšti apie nusišalinimą, o atlikdama tarnybines pareigas jokia forma nedalyvauti rengiant, svarstant ar priimant interesų konfliktą keliančius sprendimus ar vykdant kitus pavedimus, susijusius su jai artimu asmeniu – jos sutuoktiniu. Ar šis konfliktas galės būti išspręstas nušalinant direktorės pavaduotoją nuo interesų konfliktą keliančių (visų su sutuoktiniu susijusių) užduočių atlikimo, privalės nuspręsti jos darbdavys.

Svarbu žinoti

Atkreiptinas dėmesys, kad Įstatymo 22 straipsnis prievolę kontroliuoti, kaip vykdomos Įstatymo nuostatos, paveda atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovams ar jų įgaliotiems atstovams, kurie deklaruojantiems asmenims šių prašymu arba savo iniciatyva gali pateikti išankstines rekomendacijas dėl Įstatymo nuostatų laikymosi.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt