Asociacija, rengianti įvairius mokymus savo nariams, klausia, ar teisinis reguliavimas atitinka viešųjų ir privačių interesų suderinamumą, kai Muitinės departamento (toliau – MD) pareigūnai, tarnautojai, kaip privatūs asmenys, skaito pranešimus Asociacijos ar jos partnerių renginiuose, skirtuose ir ne Asociacijos nariams tiek atlygintinai, tiek neatlygintinai. Ar tokie MD darbuotojai pranešimus turi skaityti tik ne darbo metu, ar gali (suderinę su vadovybe) tai daryti ir darbo metu?

Atsakant į Jūsų paklausimą pažymėtina, kad Komisija neturi įgalinimų vertinti esamo teisinio viešųjų ir privačių interesų derinimo reguliavimo efektyvumo ar atitikties tokio reguliavimo tikslui – užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, ir užkirsti kelią kilti interesų konfliktams bei plisti korupcijai. Komisija asmenų prašymu ar savo iniciatyva teikia rekomendacijas ir nuomonę Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) įgyvendinimo klausimais (Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 9 punktas).

Įstatymo reikalavimai

Vertinant Jūsų pateiktą informaciją svarbu, kad MD darbuotojų ne darbinė veikla (pranešimų skaitymas Asociacijos ir/ar jos partnerių renginiuose) neprieštarautų Įstatymo nuostatoms. Įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešųjų interesų viršenybei užtikrinti deklaruojantys asmenys privalo:

  • nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas;
  • teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra;
  • nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti;
  • priimdami sprendimus, vadovautis įstatymais ir visų asmenų lygybės principu;
  • nesinaudoti viešai neskelbiama tarnybine informacija ne tarnybinei veiklai;
  • nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis valstybės ar savivaldybių valdomu turtu ne tarnybinei veiklai, išskyrus įstatymuose ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytas išimtis.

Interesų konfliktas – situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis).

Svarbios aplinkybės

Vertinant ar MD darbuotojų veikla, skaitant pranešimus Asociacijos ir/ar jos partnerių renginiuose, visų pirma būtina nustatyti ar tai atlygintina veikla ne darbo metu, ar neatlygintina, vykdant savo darbines funkcijas MD, veikla.

Atlygintinos veiklos ne darbo metu atveju manytina, kad vien tik ta aplinkybė, jog MD darbuotojai už atlygį ne darbo metu veda mokymus verslo subjektams su muitinės veiklos sritimi susijusiomis temomis, savaime nėra vertintina kaip interesų konfliktas. Interesų konfliktas negali būti hipotetinis, – jis turi būti tiesioginis ir akivaizdus.

Taigi interesų konfliktus MD darbuotojams gali kelti ne pats pranešimų skaitymas, o jų dalyvavimas rengiant, svarstant ar priimant sprendimus tarnyboje, susijusius su juridiniais asmenimis, su kuriais jie turi sudarę sutartis teikti atlygintinas mokymo paslaugas.

Tuo atveju jei minėti MD darbuotojai pagal savo pareigybės aprašymus yra įpareigoti, eidami pareigas MD teikti metodinę pagalbą verslo subjektams su muitinės veiklos sritimi susijusiomis temomis, jų elgesys, kai už atlygį vykdomi mokymai temomis, kurios pagal turinį yra tapačios ar labai artimos klausimams, kuriais metodinę pagalbą neatlygintinai turi teikti MD ir minėti jo darbuotojai, gali kelti abejonių dėl jų elgesio atitikties Įstatymo nuostatai, nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti.

Komisijos nuomonė

Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, Komisija teikia nuomonę, kad MD darbuotojams už atlygį ne darbo metu skaitantiems pranešimus verslo subjektams ar jų atstovams gali kilti interesų konfliktų ir kitos grėsmės:

  • interesų konfliktą gali kelti darbuotojų dalyvavimas rengiant, svarstant ar priimant sprendimus tarnyboje susijusius su juridiniais asmenimis iš kurių jie gauną atlygį;
  • interesų konfliktą gali kelti iš esmės savo veiklos (mokymo) rezultatų kontroliavimas;
  • galimybė panaudoti ne viešą MD informaciją savo privatiems interesams.

Taip pat pažymėtina, kad jei nepriklausomai nuo to ar MD darbuotojai pagal savo pareigybės aprašymus yra ar nėra įpareigoti, eidami pareigas MD, teikti metodinę pagalbą verslo subjektams su muitinės veiklos sritimi susijusiomis temomis, jų neatlygintina mokymo veikla (pranešimų skaitymas tiek darbo, tiek ne darbo metu, suderinus su vadovybe) neprieštarauja Įstatymo nuostatoms.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt