Ar aplinkybę, jei pirkimo iniciatorius (organizatorius, ekspertas, komisijos narys) priima reprezentacinę dovaną iš galimo tiekėjo (kuris dalyvauja ar dalyvaus minėto iniciatoriaus organizuojamame pirkime), galima laikyti sukeliančia asmeninį suinteresuotumą, galintį pakenkti šio asmens nešališkumui ir nepriklausomumui pirkimo metu?

Įstatymo reikalavimai

Atsakydami primename, jog Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu (toliau – Įstatymas) siekiama užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, ir užkirsti kelią kilti interesų konfliktams bei plisti korupcijai (Įstatymo 1 straipsnis). Siekiant šių tikslų, Įstatymu nustatytas įpareigojimas deklaruojantiems asmenims nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas; nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti, nepriimti dovanų ar paslaugų, jei tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar pareigomis; vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra. Taip pat deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais (Įstatymo 11 straipsnio 1 dalis).

Įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis. Nors šis apribojimas netaikomas ne didesnės negu 150 eurų vertės <…> reprezentacijai skirtoms dovanoms su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba paslaugoms, kuriomis naudojamasi tarnybiniais tikslais (Įstatymo 13 straipsnio 2 dalis), Komisijos nuomone, labai svarbu suvokti, kad ne tiek yra svarbi dovanų vertė ar forma, kiek tinkamas elgesys atsiradus faktiniam ar numanomam dovanos davėjo ir jos gavėjo santykiui.

Atsakymas

Taigi jei dovanos (kad ir kokia būtų jos vertė ar forma) priėmimas sukelia abejonę, kad dėl to privačius interesus deklaruojančiam asmeniui gali kilti interesų konfliktas, dovanos būtina atsisakyti. Jei dovana jau priimta ir kyla abejonių dėl galimo deklaruojančiojo asmens šališkumo, neobjektyvumo ar interesų konflikto priimant sprendimus tarnyboje, rekomenduojame tokiam asmeniui nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant tokius sprendimus.

Svarbu paminėti

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Įstatymo 22 straipsnis prievolę kontroliuoti, kaip vykdomos Įstatymo nuostatos, priskiria ir atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovams ar jų įgaliotiems atstovams. Taigi valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovai ar jų įgalioti atstovai turi imtis atitinkamų priemonių, kad Jų institucijose dirbančių asmenų, kuriems yra taikomos Įstatymo nuostatos, elgesys nekeltų net menkiausių abejonių dėl jų nešališkumo ir objektyvumo. Primename, kad Komisija savo nuomonę dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų yra išdėsčiusi 2020 m. kovo 12 d. Rekomendacinėse gairėse dėl dovanų ir paslaugų priėmimo apribojimų, patvirtintose Komisijos sprendimu Nr. KS-40. Jas galite rasti Komisijos interneto svetainėje www.vtek.lt.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt