Prašote pateikti nuomonę dėl VTEK rekomendacijos „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros“. Klausiate:

  • kokie konkrečiai veiksmai apima (sudaro) privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų lyginamosios patikros atlikimą nustatant, ar deklaracijose nurodyti privatūs interesai nedaro ir negali daryti įtakos vykdant tarnybinę veiklą pagal pavestas veiklos sritis ir kontekstą;
  • kokia forma galėtų būti įforminamas deklaracijose pateiktų duomenų lyginamosios patikros rezultatas, kas jame turėtų būti fiksuojama?

Dėl lyginamosios patikros atlikimo

Atsakydami į Jūsų klausimus paaiškiname, kad privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų lyginamosios patikros atlikimas apima deklaracijoje nurodytų duomenų peržiūrėjimą ir šių duomenų sugretinimą su deklaruojančio asmens tarnybinėmis funkcijomis (pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis bei, jei yra galimybė tai iš anksto nustatyti, tarnybiniais pavedimais ir pan.). Tokiu būdu galite nustatyti, ar šiam asmeniui, vykdant tarnybines funkcijas, dėl jo deklaruotų duomenų gali kilti interesų konfliktas.

Atlikus šių duomenų sugretinimą galbūt netgi pavyktų identifikuoti, ar galimas interesų konfliktas yra nuolatinio pobūdžio (deklaruojančiam asmeniui dažnai teks spręsti ar dalyvauti sprendžiant jam interesų konfliktą keliantį klausimą), ar tiesiog yra galimybė deklaruojančiajam asmeniui dėl jo deklaruotinų duomenų patekti į interesų konflikto situaciją, tačiau ji yra vienkartinio pobūdžio arba mažai tikėtina.

Pavyzdžiui, ministerijoje dirbantis asmuo deklaruoja, kad jo sutuoktinė dirba šiai ministerijai pavaldžioje įstaigoje ar jai priklausančioje valstybinėje įmonėje. Pagal atliekamas funkcijas deklaruojantis asmuo dalyvauja priimant sprendimus dėl ministerijai pavaldžių įstaigų ar jai priklausančių įmonių, tarp kurių yra ir įstaiga, kurioje dirba jo sutuoktinė. Taigi išvada – tikėtina, kad dėl sutuoktinės darbovietės deklaruojantis asmuo ne retai gali patekti į interesų konflikto situaciją.

Dėl patikros rezultatų įforminimo

Atsakydami į antrąjį klausimą paaiškiname, kad deklaracijose pateiktų duomenų lyginamosios patikros rezultatai galėtų būti įforminami įvairiais būdais, kuriuos pasirenka pati šią analizę atlikusi įstaiga.

Pavyzdžiui, lyginamąją analizę galite vykdyti pagal įstaigos struktūrinius padalinius ir jų rezultatus įforminti pažymoje, su kurios rezultatais supažindintumėte atitinkamų struktūrinių padalinių vadovus. Pažymoje galėtų būti nurodomi asmenys bei jų deklaruoti duomenys, dėl kurių, analizę atlikusio asmens nuomone, šie asmenys gali patekti į interesų konflikto situaciją. Vadovai, matydami, kad jiems tiesiogiai pavaldūs asmenys gali dėl tam tikrų deklaruotų duomenų patekti į interesų konfliktą, imdamiesi prevencinių priemonių, nepavestų šiems darbuotojams atlikti minėtų užduočių.

Su minėtos pažymos rezultatais taip pat siūlome supažindinti ne tik struktūrinių padalinių vadovus, bet ir pačius deklaruojančius asmenis, t. y. – nustatę, kad deklaruojantiems asmenims gali kilti interesų konflikto situaciją, pateikti kiekvienam darbuotojui rašytines rekomendacijas, nuo kokių sprendimų rengimo, svarstymo ir priėmimo ar kitų tarnybinių funkcijų atlikimo deklaruojantis asmuo turi nusišalinti.

Interesų konfliktų valdymo priemonės pagal Įstatymo nuostatas:

  • išankstinių rašytinių rekomendacijų teikimas deklaruojančiam asmeniui (11 straipsnio 5 dalis);
  • deklaruojančiojo nusišalinimas ir įstaigos vadovo (atsakingo asmens) interesų konflikto situacijos įvertinimas pagal VTEK nustatytus kriterijus (11 straipsnio 1-3 dalys);
  • deklaruojančiojo, kuriam kyla interesų konflikto situacija, nušalinimas nuo tarnybinių (darbinių) pareigų (Įstatymo 11 straipsnio 6 dalis).

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt