Įmonėje veikia Audito komitetas, kurio nariais gali būti skiriami valdybos nariai ir asmenys, kurie nėra valdybos nariai. Juos skiria ir atšaukia valdyba. Su Audito komiteto nariais sudaromos sutartys dėl jų veiklos komitete. Audito komiteto nariai nėra  Valstybės įmonės darbuotojai.

– Ar Audito komiteto nariai, vadovaudamiesi Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatomis turi pareigą deklaruoti privačius interesus?

– Ar Audito komiteto narius galima įtraukti į pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą, kuris sudaromas vadovaujantis Įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 11 punktu?

– Ar siekiant suvaldyti galimus Audito komiteto narių ir Valstybės įmonės interesų konfliktus, galima Audito komiteto narių prašyti deklaruoti privačius interesus PINREG arba užpildyti ir pateikti Valstybės įmonės Komisijos patvirtintą Privačių interesų deklaracijos formą, o jei jie yra deklaravę privačius interesus PINREG sistemoje dėl kitų einamų pareigų, – prašyti pateikti deklaracijos išrašą visais atvejais arba, kai deklaracija nėra viešai skelbiama?

Kam taikomos Įstatymo nuostatos

Atsakydama į Jūsų pirmąjį ir trečiąjį klausimus, Komisija pabrėžia, kad Įstatymo nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo ir šio įstatymo 11 ir 13 straipsnių nuostatos taikomos:

  • valstybės ar savivaldybių įmonių valdybų nariams (Įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 6 punktas);
  • institucijos ar įstaigos sprendimu sudarytų ar valstybės pareigūnų paskirtų nuolatinių komisijų ir tarybų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus ir priimančių privalomo pobūdžio sprendimus nepavaldiems asmenims, nariams (Įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 9 punktas).

Taigi, aukščiau minėtoje nuostatoje įtvirtintas baigtinis sąrašas kolegialių valdymo organų, t. y. tarybos ir komisijos, todėl Komisija mano, kad ši nuostata apsiriboja tik dviem kolegialiais dariniais, todėl Audito komiteto nariams pareigos deklaruoti privačių interesų Įstatymas nenustato.

Dėl viešojo administravimo įgaliojimų

Atsakant į antrąjį Jūsų klausimą Komisija mano, kad jei Jūsų minimo kolegialaus organo (Audito komiteto) atskiri nariai turi viešojo administravimo įgaliojimus ir jų sprendimai yra privalomojo pobūdžio, jiems Įstatymas taikomas visa apimtimi (Įstatymo 2 straipsnio 5 dalies 11 punktas).

Ar Audito komiteto nariai turi viešojo administravimo įgaliojimus (ir ar dėl to yra prilyginami valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims), teisingiausiai įvertinti gali tik pati atsakinga įstaiga, o kilus neaiškumų atitinkamas konsultacijas teikia Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Dėl įtraukimo į deklaruojančiųjų sąrašą

Taip pat pažymime, kad Jūsų paklausime minimas Įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 11 punktas taikomas tik kitiems viešojo sektoriaus subjektų darbuotojams, kurių pareigų sąrašą tvirtina institucijos ar įstaigos vadovas, suderinęs su VTEK. Į šį sąrašą gali būti įtraukiamos pareigos, kurioms priskirtos funkcijos yra susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu.

Taigi, pagal Įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 11 punkto nuostatas tokių asmenų įtraukti į sąrašą nėra galimybės, kadangi Audito komiteto nariai nėra viešojo sektoriaus subjektų darbuotojai.

Dėl deklaravimo PINREG

Taip pat pabrėžiame, kad jei asmenys, pagal Įstatymo nuostatas, neturi deklaruojančio asmens statuso, jie deklaruoti privačių interesų per PINREG neturėtų. Tačiau pažymime, kad vidaus teisės aktuose visuomet galite nusimatyti tam tikras skaidrumo priemones, tokias kaip asmenų privačių ryšių atskleidimo, nusišalinimo ir pan. Be to, asmens privačių ryšių atskleidimo dokumento forma gali būti panaši į VTEK patvirtintą privačių interesų deklaracijos formą.

Svarbu žinoti

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad jeigu Audito komiteto nariai vis tik privačius interesus deklaruoja, tokie duomenys yra skelbiami viešai (https://pinreg.vtek.lt/app/deklaraciju-paieska), o dėl prašymo asmeniui pateikti jo privačių interesų deklaracijos išrašą rekomenduojame pasikonsultuoti su Jūsų įstaigoje esančiu duomenų apsaugos pareigūnu.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt