Ar gali įstaiga, dėl kurios buvo rengiami sprendimai, pirkti paslaugas iš asmens, kuris tiesiogiai rengė šiuos sprendimus:
1. kai asmuo yra valstybės tarnautojas, kuris kuruoja šią sritį ir papildomai verčiasi individualia veikla;
2. kai asmuo yra valstybės tarnautojas, kuris nebekuruoja šios srities ir papildomai verčiasi individualia veikla;
3. kai asmuo baigė valstybės tarnybą ir verčiasi individualia veikla?

Pažymime, kad Komisija valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų elgesį kiekvienu konkrečiu atveju vertina individualiai, nustato konkrečias tokių asmenų veiklos aplinkybes ir detaliai tiria jų veiksmus, todėl į Jūsų prašymą atsako vadovaudamasi tik Jūsų pateikta bendrojo pobūdžio informacija ir teikia nuomonę dėl bendrųjų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatų įgyvendinimo. Konkretūs asmeniniai valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų interesai, galbūt keliantys jiems interesų konfliktą, gali būti nustatyti tik atlikus atitinkamą tyrimą.

Atsakymas

Atsakant į Jūsų klausimą informuojame, kad Įstatymas nenumato jokių apribojimų įstaigai pirkti paslaugas.

Jei asmuo dirba valstybės tarnyboje

Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad jeigu asmuo eina (ėjo) pareigas, pagal kurias asmuo įgijo valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens statusą pagal Įstatymo 2 straipsnio 5 dalį, tuomet Įstatymas jam galioja pilna apimtimi ir numato tam tikrus apribojimus.

  • Kaip antai, 11 straipsnyje numatyta, deklaruojančio pareiga nusišalinti, t. y. deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas (toliau – atlikti tarnybines pareigas), jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais.
  • Interesų konfliktas gali kilti tik asmeniui, kuris atlikdamas tarnybines funkcijas (tame tarpe ir dalyvaudamas viešųjų pirkimų procedūrose) privalo rengti, svarstyti ar priimti sprendimą, susijusį su jo paties, jam artimų asmenų ar kitų asmenų, su kuriais deklaruojantis asmuo turi teisinių, ūkinių, finansinių ar kitų privataus pobūdžio ryšių, privačiais interesais.

Atsižvelgiant į Jūsų paklausime išdėstytą situaciją, Komisija teikia nuomonę, kad asmeniui dirbančiam valstybinėje tarnyboje (nepriklausomai nuo to ar kuruojama, ar nekuruojama sritis) draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su Jo vykdoma papildoma individualia veikla bei jos klientais.

Iškilus interesų konflikto situacijai, asmuo privalo nusišalinti nuo klausimų, keliančių jam interesų konfliktą rengimo, svarstymo ar priėmimo Įstatymo 11 straipsnyje nustatyta tvarka.

Jei asmuo nebedirba valstybės tarnyboje

Taip pat atkreipiame dėmesį, į Įstatymo 16 straipsnyje nustatytus apribojimus sudaryti sandorius ar naudotis individualiomis lengvatomis, kurie pradeda galioti asmeniui nustojus dirbti valstybinėje tarnyboje, kaip antai:

  1. Asmuo, nustojęs dirbti valstybinėje tarnyboje, ar juridinis asmuo, kuriame jis ar jam artimi asmenys turi daugiau kaip 10 procentų akcijų ar kitų juridinio asmens dalyvio teisių kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse, vienus metus neturi teisės sudaryti sandorių su institucija ar įstaiga, kurioje paskutinius metus šis asmuo dirbo, ir naudotis šios institucijos ar įstaigos teikiamomis individualiomis lengvatomis.
  2. Šio straipsnio 1 dalyje nustatyti apribojimai netaikomi dėl sandorių, kurie buvo sudaryti anksčiau, negu asmuo pradėjo dirbti valstybinėje tarnyboje, arba yra pratęsiami, taip pat dėl sandorių, kurie sudaromi viešo konkurso būdu, ir sandorių, kurių suma per metus neviršija 5 000 eurų.

Taigi atsižvelgusi į išdėstytą argumentaciją, Komisija teikia nuomonę, kad valstybės tarnautojui baigus valstybinę tarnybą Įstatymas vienus metus draudžia sudaryti sandorius su institucija ar įstaiga, kurioje paskutinius metus šis asmuo dirbo, išskyrus Įstatyme nustatytas išimtis.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt