Ar situaciją, kai VĮ Valstybinė miškų urėdija girininkijos darbuotojas miškų medieną parduoda pats sau ar artimiems asmenims galima įvardinti kaip interesų konfliktą? Ar būtų interesų konfliktas, jei darbuotojas miškų medieną parduotų sau pavaldiems darbuotojams?

Įstatymo nuostatos

Atsakant į Jūsų paklausimą pastebėtina, kad pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme (toliau – Įstatymas) 2 straipsnį, interesų konfliktu laikoma situacija, kai deklaruojantis asmuo atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis).

Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas, egzistuojantis deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas (Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

Teismo išaiškinimai

Pripažįstant, kad valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens veiklai daro įtaką interesų konfliktas, kiekvienu atveju būtina aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina buvus konkretų asmens turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Šių aplinkybių vertinimas negali būti grindžiamas prielaidomis, nerealiomis ar mažai tikėtinomis hipotetinėmis išvadomis ir spėliojimais apie valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens galbūt turėtą ar ateityje būsiantį suinteresuotumą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1009/2014).

Taigi, kaip minėta, interesų konfliktas turi būti aiškiai ir tiesiogiai susijęs su asmens turtiniu ar neturtiniu suinteresuotumu priimant sprendimus.

Kai medieną parduoda sau pačiam

Atsižvelgiant į išdėstytą manytina, kad girininkijos darbuotojo veiksmai, kai jis eidamas pareigas priima sprendimą sudaryti sandorį su pačiu savimi, jam artimu asmeniu prieštarauja Įstatymo nuostatoms ir gali būti įvertinti, kaip Įstatymo 11 straipsnio nuostatų pažeidimas.

Kai parduoda savo pavaldiniams

Vertinant situaciją, kai darbuotojas nenukirstu mišku parduoda medieną savo pavaldiems darbuotojams, atkreiptinas dėmesys, kad Įstatymas, kaip buvo minėta, interesų konfliktą sieja su galimybe priimti sprendimus, kuriems daro įtaką asmeniniai (privatūs) interesai.

Kai vadovai, neturintys akivaizdaus asmeninio suinteresuotumo, dalyvauja rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, sietinus su jiems pavaldžių asmenų interesais, tokios situacijos negalėtų būti įvardintos kaip interesų konfliktas.

Viena svarbiausių vadovų funkcijų yra kontroliuoti bei vertinti savo pavaldinių veiklą. Todėl vadovai nėra priklausomi nuo sau pavaldžių asmenų, o sprendimai, susiję su pavaldžių asmenų interesais (jei su vadovu juos sieja tik pavaldumas o ne privatūs interesai), nėra savaime vertinami kaip sietini su pačių vadovų privačiais interesais. Tokie sprendimai Įstatymo nuostatų kontekste nėra vertinami kaip interesų konfliktą keliančios aplinkybės.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt