Ar konkurse dėl įstaigos padalinio vadovo pareigų gali dalyvauti ir jį laimėti žmogus, kuris yra tos įstaigos vadovo pavaduotojo brolio/sesers sutuoktinis?

Įstatymas dalyvauti konkurse nedraudžia

Vertinant Jūsų pateiktą informaciją pastebėtina, kad nors pretendentui Viešųjų ir privačių interesų derinimo Įstatymas (toliau – Įstatymas) nedraudžia dalyvauti konkurse, tačiau privačius interesus deklaruojantiems asmenims (šiuo atveju įstaigos vadovo pavaduotojui) draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas (toliau – atlikti tarnybines pareigas), jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais (11 straipsnio 1 dalis).

Pagal Įstatymo 2 straipsnį, interesų konfliktu laikoma situacija, kai privačius interesus deklaruojantis asmuo atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (2 straipsnio 2 dalis).

Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas, egzistuojantis deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas (2 straipsnio 3 dalis).

Pavaduotojui gali kilti interesų konfliktas

Taigi privačius interesus deklaruojantis asmuo privalo nusišalinti nuo sprendimų, susijusių su juo pačiu ar jam artimais asmenimis. Artimi asmenys – deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).

Vadinasi, jei privačius interesus deklaruojančiam asmeniui (įstaigos vadovo pavaduotojui) būtų tiesiogiai pavaldus artimas asmuo (nagrinėjamu atveju padalinio vadovas), dėl tokio pavaldumo kiltų reali nuolatinio interesų konflikto grėsmė.

Taip pat interesų konfliktas kiltų, jei įstaigos vadovo pavaduotojas ar padalinio vadovas rengtų, svarstytų ar priimtų sprendimus, susijusius su jam artimu asmeniu.

Artimų asmenų tiesioginis pavaldumas

Taigi, vertinant Jūsų pateiktas aplinkybes pagal Įstatymo nuostatas pabrėžtina, kad nors Įstatymas artimam asmeniui nedraudžia dalyvauti konkurse į įstaigos padalinio vadovo pareigas bei, laimėjus konkursą, tiesiogiai nedraudžia dirbti vienoje įstaigoje su artimu asmeniu (įstaigos vadovo pavaduotoju), svarbu tai, kad jei šiuos artimus asmenis susies tarnybiniai tiesioginio pavaldumo ir kontrolės santykiai – susidarys nuolatinio interesų konflikto situacija, kurią sudėtinga suvaldyti Įstatymo 11 straipsnyje numatytomis priemonėmis.

Įstaigos vadovas, priimdamas į darbą artimus asmenis, tarp kurių bus tiesioginio pavaldumo santykiai, pats privalo įvertinti nuolatinio interesų konflikto grėsmę ir prisiimti atsakomybę dėl tinkamo Įstatymo nuostatų vykdymo šių asmenų atžvilgiu.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt