Teisės normos

Atkreipiame dėmesį į vieną svarbiausių Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) paskirčių – užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, ir užkirsti kelią kilti interesų konfliktams bei plisti korupcijai (1 straipsnis).

Siekiant šių tikslų Įstatyme nustatytas įpareigojimas deklaruojantiems asmenims nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas, teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, jog nekiltų abejonių, kad toks konfliktas yra ir kt. (3 straipsnio nuostatos).

Nusišalinimas

Vykdydamas Įstatymo 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus, asmuo privalo nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, galintį sukelti viešųjų ir jo privačių interesų konfliktą. Įstatymo 11 straipsnyje nustatytos priemonės interesų konfliktui išvengti:

  • prieš atlikdamas tarnybines pareigas arba pradėjęs jas atlikti deklaruojantis asmuo privalo informuoti institucijos ar įstaigos vadovą ar jo įgaliotą asmenį, o kai deklaruojantis asmuo yra institucijos ar įstaigos vadovas, – šį vadovą į pareigas priimantį ar skiriantį subjektą arba kolegialią valstybės ar savivaldybių instituciją ir asmenis, kurie kartu atlieka tarnybines pareigas,
  • pareikšti apie nusišalinimą ir
  • jokia forma nedalyvauti toliau atliekant tarnybines pareigas (Įstatymo 11 straipsnio 2 dalis).

Atsakymas

Komisija pabrėžia, kad situacija, kai Kultūros centro direktorius nusišalina nuo sprendimų, susijusių su artimu asmeniu (sugyventine) rengimo, svarstymo ar priėmimo ir toliau jokia forma nedalyvauja atliekant tarnybines pareigas yra tinkama priemonė interesų konflikto situacijai suvaldyti. Tačiau meras, kuriam pavaldus centro direktorius, spręsdamas jo nusišalinimo klausimą, t. y. įvertinęs interesų konflikto pagrįstumą, galėtų:

  • vadovaudamasis VTEK nustatytais kriterijais rašytiniu motyvuotu sprendimu pareikšto nusišalinimo nepriimti bei įpareigoti centro direktorių toliau spręsti klausimus, nuo kurių jis buvo nusišalinęs. Šią interesų konflikto valdymo priemonę galima naudoti išskirtiniais atvejais (pvz. priklausomai nuo įstaigos dydžio, darbuotojų skaičiaus, valdymo struktūros ir pan.);
  • įpareigoti kitą asmenį (Kultūros centro darbuotoją) spręsti klausimus, nuo kurių direktorius nusišalino. Šis asmuo turėtų už šią veiklą atsiskaityti merui ar kitam įgaliotam asmeniui.

Atkreiptinas dėmesys

Taip pat manome, kad Savivaldybės atsakingi asmenys turėtų periodiškai vertinti (atlikti auditą, analizę ir pan.) Kultūros centre kylančias rizikas dėl interesų konfliktų valdymo.

Įstatymo 22 straipsnis prievolę kontroliuoti, kaip vykdomos Įstatymo nuostatos, priskiria ir atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovams ar jų įgaliotiems atstovams.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt