Ar privačių interesų deklaracijos pateikimo VTEK momentas siejamas su Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 29 straipsnio 1 dalyje nustatyta pirkimo procedūrų pradžia ir asmenys privačių interesų deklaracijas privalo pateikti iki VPĮ 29 straipsnio 1 dalyje nurodytų pirkimo procedūrų pradžios momentų (ne vėliau kaip iki pirkimo paskelbimo/kvietimo išsiuntimo momento ir pan.)? Ar privačių interesų deklaracijos pateikimo Komisijai momentas siejamas su kitomis aplinkybėmis (dalyvavimu pirmame komisijos posėdyje, posėdžiu, kuriame tvirtinamos galutinės pirkimo sąlygos/dokumentai ir pan.)?

Įstatymo nuostatos

Komisija, atsakydama į Jūsų klausimus, atkreipia dėmesį, kad Viešųjų ir privačių interesų įstatyme (toliau – Įstatymas) nėra apibrėžta pirkimo procedūrų pradžia. Ši sąvoka įtvirtinta VPĮ  29 straipsnio 1 dalyje, todėl Komisija neturi galimybės nustatyti kitokio privačių interesų deklaracijos pateikimo termino.

Komisija, teikdama nuomones yra pabrėžusi, kad pirkimų iniciatorius atlieka tarnybines pareigas iki VPĮ 29 straipsnyje numatytų pirkimų procedūrų pradžios ir atliekant šias pareigas jam gali kilti interesų konfliktas, jei jos bus susijusios su jo privačiais interesais.

Todėl Komisija, atsižvelgusi į Įstatymo paskirtį ir siekdama užtikrinti priimamų sprendimų skaidrumą ir nešališkumą bei padėti tinkamai įgyvendinti institucijos ar įstaigos vadovui pavestą Įstatymo vykdymo kontrolės pareigą, rekomenduoja pirkimo iniciatoriams deklaruoti savo privačius interesus iki jų pareigų, susijusių su pirkimu, atlikimo pradžios.

Atsakymas

Komisija, atsižvelgusi į teisės aktų nuostatas, teikia nuomonę, kad pagal Įstatymo 5 straipsnio 6 dalį perkančiųjų subjektų pirkimų komisijų nariai, asmenys, perkančiųjų subjektų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai privačių interesų deklaraciją VTEK pateikia arba patikslina iki VPĮ 29 straipsnyje numatytų dalyvavimo pirkimų procedūrose pradžios momentų.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt