Nurodote, kad dėl akcinės bendrovės veiklos organizavimo specifikos tam tikrais atvejais pirkimų dalyviams kyla neaiškumų kurį/-iuos juridinį/-ius asmenį/-is reikia nurodyti, kad būtų tinkamai deklaruotas dalyvavimas pirkimų procedūrose: tą, kurio naudai vykdomas pirkimas, ar/ir tą, kuris organizuoja pirkimo procedūras (pvz. sudaro pirkimo komisiją)? Paaiškinate, kad akcinės bendrovės grupės įmonėms centralizuotai viešųjų pirkimų paslaugas teikia ir viešuosius pirkimus pagal įgaliojimus atlieka atskira bendrovė.

Įstatymo nuostatos

Komisija, atsakydama į Jūsų paklausimą, atkreipia dėmesį į Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 3 dalies 8 punkte nustatytą pareigą deklaruoti privačius interesus ir į tai, kad Įstatymo 11 ir 13 straipsnių nuostatos taikomos perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (toliau kartu – perkantysis subjektas):

– vadovams;

– perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariams;

– perkančiojo subjekto vadovo paskirtiems atlikti supaprastintus pirkimus asmenims;

– perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantiems ekspertams;

– viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto, koncesijos iniciatoriams (toliau – pirkimo iniciatorius).

Kaip deklaruoti

Privačių interesų registre (PINREG) deklaruojant pareigas pirkimuose reikia nurodyti taip pat ir juridinį asmenį, kuriame deklaruojantis asmuo dalyvauja pirkimų procedūrose. Jeigu asmuo dalyvauja kelių juridinių asmenų pirkimuose, deklaracijoje visus juos ir turi nurodyti, užpildydamas atskiras korteles „Įstaiga, kurioje dalyvaujama pirkimų procedūrose“ kiekvienam juridiniam asmeniui ir pareigoms viešųjų pirkimų procedūrose.

Pabrėžtina, kad asmuo, įstaigos vadovo įgaliotas teikti duomenis PINREG ir juos tvarkyti, prisijungęs prie PINREG paskyros „Tvarkyti įstaigos informaciją“, skiltyje „Pirkimų procedūrose dalyvaujančių asmenų deklaracijos“ gali susipažinti su visų šio juridinio asmens pirkimų procedūrose dalyvaujančių asmenų (įskaitant ir ne savo įstaigos darbuotojų) deklaracijų duomenimis.

Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje yra įvardyti šio įstatymo vykdymo kontrolės subjektai. Tarp šių asmenų yra perkančiųjų subjektų vadovai arba jų įgalioti asmenys (dėl pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų, pirkimo iniciatorių).

Kaip nusišalinti

Pirkimų dalyvių nusišalinimo procedūra yra detalizuota Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos apraše, patvirtintame 2019 m. gruodžio 19 d. Komisijos sprendimu Nr. KS-3391.

Šio aprašo 8 ir 8.1 punktai nustato, kad pirkimų vykdytojų pirkimų komisijų nariai, asmenys, pirkimų vykdytojų vadovų paskirti atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų vykdytojų atliekamų pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai, pirkimo iniciatoriai turi tinkamai atlikti pareigą nusišalinti.

Prieš pradedant interesų konfliktą sukeliančio ar galinčio sukelti sprendimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrą, reikia raštu pranešti apie tai pirkimų vykdytojo vadovui ar jo įgaliotam atstovui ir jokia forma (pvz., raštu, žodžiu, konsultuojant, patariant ir pan.) nedalyvauti toliau rengiant, svarstant ar priimant interesų konfliktą keliantį ar galintį kelti sprendimą.

Atsakymas

Atsižvelgusi į išdėstytą argumentaciją, Komisija teikia nuomonę, kad deklaruojantys asmenys, dalyvaujantis pirkimų procedūrose, turi deklaracijose nurodyti pirkimų vykdytojo instituciją ar įstaigą ir pareigas pirkimų procedūrose, o pareiga prižiūrėti ir kontroliuoti, kaip asmenys, dalyvaujantys pirkimų procedūrose, vykdo Įstatymą, tenka pirkimų vykdytojo vadovui ar jo įgaliotam atstovui.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt