Ar deklaruojantys asmenys privalo deklaruoti informaciją apie savo tos pačios lyties partnerį(ę)? Ar atsisakymas šiuos duomenis deklaruoti turėtų būti pripažįstamas Įstatymo pažeidimu?

Lygios galimybės

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje nurodyta, jog įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

Lygios galimybės – tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas nepaisant lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Netiesioginė diskriminacija – veikimas ar neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant atsiranda ar gali atsirasti faktinis naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, nebent šį veikimą ar neveikimą, teisės normą ar vertinimo kriterijų, sąlygą ar praktiką pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis (Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 4 ir 5 dalys).

Įstatymo nuostatos

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio (Deklaruojančių asmenų pareigos) 2 dalyje nurodyta, jog deklaruojantys asmenys privalo šio įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus.

Privatūs interesai deklaruojami Komisijai arba kitiems Įstatymo 5 straipsnyje nurodytiems subjektams pateikiant privačių interesų deklaraciją. Už deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumą atsako deklaruojantis asmuo (Įstatymo 4 straipsnio 1 dalis).Pagal Įstatymo 10 straipsnio nuostatas aktualių deklaracijų duomenys yra vieši. Viešumo reikalavimas yra netaikomas asmenims, kurių duomenys įstatymų nustatyta tvarka yra įslaptinti ir (arba) kurie vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą.

Negali būti viešai skelbiami deklaracijoje nurodyti asmens kodas, specialiųjų kategorijų asmens duomenys, kitos sandorio šalies, kuri yra fizinis asmuo, asmens duomenys, pagal šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 ir 4 punktus deklaruojamų kitų fizinių asmenų asmens duomenys, daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų ar sodininkų bendrijų duomenys, taip pat kiti duomenys, kuriuos skelbti draudžiama pagal įstatymus (Įstatymo 10 straipsnio 3 dalis).

Deklaruotinus duomenis nustato Įstatymo 6 straipsnis (deklaracijos turinys). Šio straipsnio 1 dalyje įvardinti duomenys, kuriuos deklaruojantis asmuo privalo nurodyti deklaracijoje, tuo tarpu 2 dalis reglamentuoja, kokius privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti, deklaracijoje privalo nurodyti deklaruojantysis.

Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti sutuoktinio, sugyventinio, partnerio vardą, pavardę, asmens kodą bei darbovietes ir (ar) einamas pareigas. Taigi, Įstatymas imperatyviai nustato, kokie deklaruojančio asmens partnerio duomenys turi būti nurodyti jo privačių interesų deklaracijoje.

Susijusių institucijų nuomonė

Pažymėtina, jog šiuo klausimu savo nuomonę Komisijai 2019 metais yra teikusios Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba bei Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuomone, prievolė dėl deklaruojančio asmens sugyventinio ar partnerio nurodymo privačių interesų deklaracijoje turėtų būti taikoma vienodomis sąlygomis nepaisant asmens lyties ar lytinės orientacijos, taip pat užtikrinant vienodą tokių asmenų duomenų apsaugą.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija nurodė, jog viešai skelbiamoje privačių interesų deklaracijoje netiesiogiai gali būti nuspėjama deklaruojančio asmens lytinė orientacija, tačiau, tai nereiškia, kad Komisija tvarko asmens duomenis apie deklaruojančių asmenų lytinę orientaciją, be to, ir nesiekia tokios informacijos tvarkyti.

Komisijos atsakymas

Komisija atkreipia dėmesį, kad vertinant asmenų elgesio atitiktį Įstatymo nuostatoms svarbu atsižvelgti į tai, kad Įstatymas nenustato jokių išimčių dėl aplinkybių, kurioms esant asmuo galėtų nedeklaruoti sutuoktinio, sugyventinio ar parnerio (išskyrus atvejus, kai deklaruojantis asmuo gali nenurodyti artimo asmens ir jo privačių interesų, jeigu šie duomenys yra įslaptinti ir (ar) artimas asmuo vykdo žvalgybą, kontržvalgybą arba kriminalinę žvalgybą (Įstatymo 6 straipsnio 3 dalis)).

Komisijos nuomone, jeigu deklaruojantis asmuo turi sutuoktinį, sugyventinį, partnerį (nepriklausomai nuo jo lyties), kuris nėra įslaptintas ir (ar) nevykdo žvalgybos, kontržvalgybos arba kriminalinės žvalgybos, bei per raginime deklarauoti nustatytą terminą savo privačių interesų deklaracijoje nenurodo duomenų apie savo sugyventinį, toks deklaruojančio asmens elgesys galėtų būti vertinamas kaip Įstatymo nuostatų pažeidimas.