Atliekamas įstaigos vadovo galimas darbo pareigų pažeidimo tyrimas. Vienas iš tiriamų galimų pažeidimų yra Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatų pažeidimas. Klausiama, ar tyrimas turi būti atliekamas dėl galimai padarytų pažeidimų per 3 metus iki pranešimo apie tyrimo pradėjimą dienos, ar turėtų būti taikomos Darbo kodekso nuostatos (58 straipsnis) ir tiriami galimai padaryti pažeidimai per 6 mėnesius iki pranešimo apie tyrimą pradėjimo dienos?

Įstatymo nuostatos

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl šiame rašte išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Įstatymo 22 straipsnio (reglamentuojančio Įstatymo kontrolės subjektus ir jų veiksmus) 4 dalis nustato, kad institucijoje arba įstaigoje tyrimas dėl galimo deklaruojančio asmens padaryto šio įstatymo nuostatų pažeidimo atliekamas VTEK įstatymo nustatyta tvarka. Minėta norma yra blanketinė, nurodanti, kad tyrimas vykdomas vadovaujantis teisės normomis, kurios yra VTEK įstatyme.

VTEK įstatymo 24 straipsnio 2 dalis nustato, jog galimas pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų Įstatymo pažeidimas institucijoje ar įstaigoje tiriamas teisės aktų nustatyta tvarka kaip darbo pareigų pažeidimas.

Komisijos atsakymas

Sistemiškai vertinant paminėtas Įstatymo ir VTEK įstatymo nuostatas manytina, kad pastarojo įstatymo nuostatos imperatyviai nustato, kad esant situacijai, kai galimą Įstatymo nuostatų pažeidimą padaro pagal darbo sutartį dirbantis asmuo, jo atžvilgiu tyrimas dėl minėtų nuostatų pažeidimo yra atliekamas kaip darbo pareigų pažeidimas.

Tyrimo atlikimas, šiuo atveju, turėtų apimti visas teisenos stadijas – pradėjimą, vykdymą, užbaigimą, procesinių garantijų taikymą, terminų skaičiavimą, sprendimų priėmimą ir pan. Atsižvelgiant į tai, manytina, kad tokiais atvejais turi būti paisoma senaties terminų, nustatytų darbo pareigų pažeidimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Vadovaujantis VTEK įstatymo 22 straipsnio nuostatomis VTEK pranešimams pateikti ar tyrimui savo iniciatyva pradėti nustatomas 3 metų terminas nuo galimo teisės aktus pažeidžiančios veikos padarymo dienos.