Situacija

Nurodoma, kad nuotoliniu būdu vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje buvo teikiamas nagrinėti klausimas dėl Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano patvirtinimo. Po pertraukos posėdyje užsiregistravo 22 Tarybos nariai. Prieš pradedant svarstyti minėtą klausimą, 8 Tarybos nariai, informavo Tarybą apie esamą interesų konfliktą ir nurodė priežastis. Meras, kaip Tarybos posėdžio pirmininkas, pasiūlė Tarybos nariams balsuoti ir nepriimti 9 Tarybos narių pareikštų nusišalinimų (nurodoma, kad nusišalinimą pateikė 8 Tarybos nariai), nes nebeliktų kvorumo, reikalingo sprendimo priėmimui bei klaidingai nurodė, kad nusišalinimus pateikė 9 Tarybos nariai. Nurodoma, kad jau įvykus balsavimui dėl dviejų Tarybos narių pareikštų nusišalinimų nepriėmimo (priėmimo), meras iš naujo paskelbė Tarybos narių registraciją (registravosi iš naujo 21 tarybos narys) bei vėl klaidingai nurodė, kad nusišalinimus pateikė 9 Tarybos nariai.

Nusišalinimo nepriėmimo kriterijai

VTEK 2019 m. spalio 30 d. Komisijos sprendimu Nr. KS-270 patvirtinti Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijai (toliau – Kriterijai).

Šiais Kriterijais VTEK nustatė, jog savivaldybės kolegiali institucija motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti jį toliau atlikti tarnybines pareigas, jeigu priėmus privačius interesus deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą (Kriterijų 2 punktas).

Įvertinus pranešime nurodytas aplinkybes, taip pat Tarybos posėdžio protokolą , nustatyta, kad nors ir nurodėte, kad yra pateikti 9 Tarybos narių nusišalinimai, Taryboje faktiškai buvo balsuota dėl 8 įvardintų Tarybos narių pareikštų nusišalinimų, kurie nepriimti vadovaujantis tuo, jog nusišalinimus priėmus, nebūtų likę reikiamo kvorumo sprendimui priimti. Pažymėtina, kad prieš įvykusį balsavimą užsiregistravo 22 Tarybos nariai, o pačios procedūros metu, pakartojus registraciją – 21 narys. Darytina išvada, kad sprendžiant klausimą dėl nusišalinimų nepriėmimo ir balsavus dėl 8 Tarybos narių bei priėmus visus pateiktus nusišalinimus, reikiamas kvorumas, t. y. 13 Tarybos narių, butų išlikęs ir sprendimo priėmimas būtų buvęs įmanomas.

Komisijos atsakymas

VTEK manymu, vertinamu atveju, taikyti pasirinktą nusišalinimo nepriėmimo kriterijų Taryboje nebuvo pagrindo, o kiekvienas iš tokių pareiškimų turėjo būti svarstomas individualiai (atskirai), įvertinant visas pateiktas aplinkybes, galinčias lemti interesų konfliktą ir nepriimtas vadovaujantis Kriterijų 1 arba 3 punktais – tik tuo atveju, jeigu pareiškusio nusišalinimą nurodytos aplinkybės nebuvo pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti arba svarstomas klausimas buvo susijęs su institucijų, įstaigų, įmonių ar bendrovių viešosiomis paslaugomis, kuriomis naudojasi privačius interesus deklaruojantis asmuo ar jo artimi asmenys, išskyrus nustatytus atvejus, kai priėmus sprendimą minėtieji asmenys tokiomis paslaugomis naudotųsi išskirtinėmis sąlygomis, suteiktomis dėl asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, einamų pareigų, arba nagrinėjamasis klausimas yra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens ar jam artimų asmenų privačiais interesais.

Rekomendacija Savivaldybės merui

Komisija, vadovaudamasi Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 9 punktu, rekomenduoja merui užtikrinti, kad Tarybos posėdžių metu sprendžiant klausimus dėl pareikštų nusišalinimų nepriėmimo, pasirinktas kriterijus dėl kvorumo nebuvimo, atitiktų faktinę, balsavimo metu esančią situaciją. Taip pat Komisija atkreipia dėmesį, jog pareikštų nusišalinimų (ne) priėmimo klausimai turi būti sprendžiami individualiai (atskirai), vertinant visas pateiktas aplinkybes, galinčias lemti interesų konfliktą.

Siūlymas Tarybai

Siekiant, kad Tarybos posėdžių metu nusišalinimo procedūra būtų organizuojama taip, jog nekeltų abejonių tiek dėl asmens pareikšto nusišalinimo, tiek dėl sprendimo (ne)priimti tokį nusišalinimą tinkamumo, Tarybai siūlytina susipažinti su Komisijos 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-268 „Dėl rekomendacijos dėl savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos patvirtinimo“ (2020 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. KS-97 redakcija) patvirtintomis rekomendacijomis ir taikyti jas, atliekant pareigas savivaldybės Taryboje.