Ar gali sutuoktinai dirbti viename departamente skirtinguose skyriuose (eiti nevadovaujančias pareigas) ir dirbdami šį darbą turėti bendrų ar susijusių užduočių (pvz., vienas atstovauti civilinėje byloje, kitas dėl susijusių teisinių santykių – administracinio nusižengimo byloje ar ją nagrinėti).

Teisinės nuostatos ir teismų praktika

Interesų konfliktu laikoma situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Taigi Įstatymas interesų konfliktą vienareikšmiškai sieja su galimybe einant pareigas valstybinėje tarnyboje priimti sprendimus, kuriems daro įtaką ar, kurie yra sietini su asmeniniais (privačiais) interesais.

Pripažįstant, kad valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens veiklai daro įtaką interesų konfliktas, kiekvienu atveju būtina aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina buvus konkretų asmens turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Šių aplinkybių vertinimas negali būti grindžiamas prielaidomis, nerealiomis ar mažai tikėtinomis hipotetinėmis išvadomis ir spėliojimais apie valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens galbūt buvusį ar ateityje būsiantį suinteresuotumą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1009/2014).

Taigi, interesų konfliktas turi būti aiškiai ir tiesiogiai susijęs su asmens ar jam artimo asmens turtiniu ar neturtiniu suinteresuotumu priimant sprendimus.

Įstatymas sutuoktinius priskiria artimų asmenų kategorijai (2 straipsnis 5 dalis). Įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad privatūs interesai yra deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

Deklaruojančiam asmeniui, imperatyviai draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip paveikti sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą.

Įstatymo nuostatos tiesiogiai nedraudžia artimiems asmenims dirbti vienoje institucijoje ir neriboja jų veiklos, kai jų nesieja tiesioginiai tarnybinio pavaldumo ir kontrolės santykiai. Vis dėlto ši aplinkybė pati savaime dar nepanaikina interesų konflikto tikimybės.

Atsakymas

Jei vienas iš sutuoktinių turi galimybę dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant bet kokio pobūdžio sprendimus, susijusius su sutuoktiniu, kontroliuoti jo darbą ar rezultatus yra galima interesų konflikto situacija. Tokiu atveju privalu nusišalinti Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir nedalyvauti sprendimų, susijusių su artimu asmeniu, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrose bei nusišalinti nuo kontrolės veiksmų.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt