Teisinės nuostatos

Primename, kad pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnio 2 dalį institucijose ir įstaigose turi būti patvirtintas pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas. Tačiau šio sąrašo Komisijai teikti derinti nereikia.

Viešojo sektoriaus subjekto patvirtintame pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąraše turi būti išvardytos visos viešojo sektoriaus subjekte dirbančių asmenų, kuriuos teikti privačių interesų deklaracijas įpareigoja Įstatymas, pareigybės:

  • valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys (2 straipsnio 5 dalis);
  • kiti deklaruojantys asmenys (4 straipsnio 3 dalies 1-10 punktai).

Į pareigų sąrašus gali (bet neprivalo) būti įtraukti ir kiti viešojo sektoriaus subjektų darbuotojai, kuriems priskirtos funkcijos, susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu, valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar viešųjų paslaugų teikimu (Įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 11 punktas).

Atsakymas

Vadinasi, su Komisija privalu derinti tik viešojo sektoriaus darbuotojų, kuriems tiesiogiai Įstatyme nėra nustatytos pareigos deklaruoti privačius interesus, įtraukimą į deklaruojančių asmenų sąrašą, vadovaujantis Įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 11 punktu. Derinant šį sąrašą su Komisija, būtina pateikti detalius minėtųjų darbuotojų pareigybių ir atliekamų funkcijų aprašymus, t. y. prie konkrečių Komisijai pateiktų pareigybių nurodyti ir joms priskirtas funkcijas.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt