Ar privačių interesų deklaracijoje nėra privalu nurodyti ne tik narystės partijoje, bet ir joje einamų pareigų?

Įstatymo nuostatos

Viešųjų ir privačių interesų derinimo Įstatymo (toliau – Įstatymas) 6 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl jo ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose.

Politinės priklausomybės ir su ja susijusių santykių ar galimo politinio suinteresuotumo klausimai nepriskirtini Įstatyme nurodytiems valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų privatiems interesams, galintiems kelti interesų konfliktą, kuris sprendžiamas nusišalinimu nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant interesų konfliktą keliančius klausimus. Vadinasi, Įstatymas tiesiogiai nesieja valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens dalyvavimo partinėje veikloje (ir politinių partijų struktūrose) su interesų konfliktu ar kitomis ribojamosiomis Įstatymo nuostatomis.

Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad Įstatymo nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo ir šio įstatymo 11 ir 13 straipsniai taip pat taikomi ir politinių partijų pirmininkams bei pirmininkų pavaduotojams.

Atsakymas

Taigi privačių interesų deklaracijoje savo narystę ir pareigas politinėse partijose privalo nurodyti tik politinių partijų pirmininkai ir pirmininkų pavaduotojai. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad pareigas politinėse partijose privalu nurodyti, jei jos einamos darbo santykių su politine partija pagrindu.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt