Ar deklaruojant narystę religinėse bendruomenėse nėra atskleidžiami ypatingi asmens duomenys?

Teisės aktų nuostatos

„Specialių kategorijų asmens duomenų“ sąvoką apibrėžia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR).

Vadovaujantis šio teisės akto 9 straipsnio nuostatomis, specialių kategorijų asmens duomenys yra asmens duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, siekiant konkrečiai nustatyti fizinio asmens tapatybę, sveikatos duomenys arba duomenys apie fizinio asmens lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją.

Ką mano Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (toliau – VDAI) Komisijai pateiktą nuomonę dėl to, ar deklaruojant sutuoktinį yra atskleidžiami specialių kategorijų asmens duomenys apie asmens lytinę orientaciją. VDAI nuomone, tokiais atvejais viešai skelbiamoje privačių interesų deklaracijoje netiesiogiai gali būti nuspėjama (atsiskleisti) deklaruojančio asmens lytinė orientacija, bet tai nereiškia, kad Komisija tvarko deklaruojančių asmenų duomenis apie lytinę orientaciją.

Komisija nesiekia tokios informacijos tvarkyti, nes Įstatymas, pagal kurį deklaruojama, paskirtis – interesų konfliktų ir korupcijos prevencija, – taigi Įstatymas įtvirtina pareigą deklaruoti ryšius su juridiniais asmenimis, bet ne faktą, kokios asmuo rasinės ar etninės kilmės, kokios jo politinės pažiūros arba kokie jo religiniai ar filosofiniai įsitikinimai.  

Atsakymas

Įstatymas nenustato išimčių, kada gali būti nedeklaruojamos asmens darbovietės ir (ar) einamos pareigos. Ryšio su juridiniu asmeniu deklaruoti neprivalu, jei su juo susijusių klausimų deklaruojančiajam neprireiks spręsti einant tarnybines pareigas. Tačiau, jei deklaruojančio asmens nuomone ateityje bus būtinybė jam dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su juridiniu asmeniu, kurio nariu jis yra, rekomenduojame tokį ryšį nurodyti privačių interesų deklaracijoje.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt