Ar galima pasirašyti darbo sutartį su konkurse nugalėjusiu kandidatu į vaikų darželio vadovo pareigas, jei šį darželį darželį lanko Jūsų vaikas?

Teisinės nuostatos

Komisija 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-270 yra įtvirtinusi Privačius interesus deklaruojančiojo asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijus. Šiame dokumente nurodoma, kad institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, arba kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti asmenį toliau dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, kai svarstomas klausimas yra susijęs su institucijų, įstaigų, įmonių ar bendrovių viešosiomis paslaugomis (pvz., švietimo, sveikatos priežiūros, telekomunikacijų, šilumos energijos, vandens tiekimo, komunalinėmis ir pan.), kuriomis naudojasi privačius interesus deklaruojantis asmuo ar jo artimi asmenys, išskyrus atvejus, kai:

  • priėmus sprendimą šie asmenys tokiomis paslaugomis naudotųsi išskirtinėmis sąlygomis ir pasiūlymais, suteiktais dėl privačius interesus deklaruojančio asmens einamų pareigų, arba
  • nagrinėjamas klausimas akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su deklaruojančiojo ar jam artimų asmenų privačiais interesais.

Tokiu būdu, dalyvavimą rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su švietimo įstaigomis, su kuriomis privačius interesus deklaruojantį asmenį ar jam artimus asmenis sieja tik gaunamos viešosios paslaugos, Komisija nevertina kaip tiesioginį ir akivaizdų interesų konfliktą.

Viešosios paslaugos gali tapti interesų konflikto priežastimi, jei nagrinėjami klausimai būtų akivaizdžiai ir tiesiogiai susiję su deklaruojančių (ar jiems artimų) asmenų privačiais interesais. Pavyzdžiui, valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų dalyvavimas rengiant, svarstant ar priimant sprendimus dėl konkrečių švietimo įstaigų (kuriose jie ar jiems artimi asmenys gauna paslaugas), galinčius pakeisti išskirtinai tik jų ar tik jiems artimų asmenų gaunamų paslaugų sąlygas prieštarautų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo tikslams bei uždaviniams ir galėtų būti įvardytas interesų konfliktu.

Atsakymas

Atsižvelgusi į išdėstytus argumentus, vertindama tik Jūsų pateiktą informaciją, Komisija teikia nuomonę, kad Jūsų dalyvavimas priimant sprendimą dėl vaikų darželio, kurį lanko Jūsų vaikas, vadovo nėra vertinamas kaip interesų konfliktą kelianti aplinkybė.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt