Jūsų vadovaujamoje įstaigoje dirba Jūsų sesuo, kuri nėra Jums tiesiogiai pavaldi. Siekdamas išvengti galimo interesų konflikto  apie tai informavote Jus į pareigas paskyrusį asmenį ir pateikėte prašymą nušalinti Jus nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus dėl artimo asmens. Klausiate, ar teisingai pasielgėte ir kokių dar papildomų veiksmų Jums reikėtų imtis?

Teisinės nuostatos

1. Atsakydami informuojame, kad, atsižvelgiant į tai, kad Jūs priskirtinas valstybinėje tarnyboje dirbantiems asmenims (Įstatymo 2 straipsnio 5 dalies 10 punktas), Jums draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas (toliau – atlikti tarnybines pareigas), jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su Jūsų privačiais interesais (Įstatymo 11 straipsnio 1 dalis).

2. Pagal Įstatymo 2 straipsnį, interesų konfliktu laikoma situacija, kai privačius interesus deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis).

3. Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas, egzistuojantis deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas (Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

4. Artimi asmenys – deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).

7. Jei privačius interesus deklaruojančiam asmeniui yra pavaldus artimas asmuo, dėl tokio pavaldumo kyla reali nuolatinio interesų konflikto grėsmė, kurią galima nustatyti vadovaujantis šiais kriterijais:

– tiesioginis pavaldumas;
– netiesioginis pavaldumas;
– laikinos “fragmentinės” užduotys (pavedimai).

8. Pagal Įstatymo nuostatas dentifikuotos interesų konflikto priemonės yra valdomos:

– pateikiant išankstines rašytines rekomendacijas dėl konkrečių artimų asmenų darbo (Įstatymo 11 straipsnio 5 dalis);
– deklaruojančio asmens nusišalinimu nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, susijusius su jam artimu asmeniu (Įstatymo 11 straipsnio 6 dalis).

Atsakymas

Pagal įvardintas Įstatymo nuostatas vertinant Jūsų pateiktas aplinkybes manytina, kad Jūsų veiksmai informuojant Jus į pareigas skyrusį asmenį apie galimą interesų konfliktą ir prašant nušalinti Jus nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus dėl artimo asmens (sesers) yra pakankamos priemonės interesų konfliktui suvaldyti.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt