Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) valstybės tarnautojas nori dirbti kitą darbą pagal darbo sutartį kavinėje, kurią kontroliuoja (vykdo valstybinę maisto kontrolės funkciją – tai apima subjekto patikrinimus, patikrinimo aktų, administracinių nusižengimų protokolų surašymą ir pan.) VMVT teritorinis padalinys, kuriame dirba minimas valstybės tarnautojas. Ar valstybės tarnautojo nušalinimas nuo minimos kavinės kontrolės ir priežiūros funkcijų vykdymo būtų pakankama priemonė interesų konfliktui suvaldyti?

Teisinės nuostatos ir teismo praktika

Atsakant į pirmąjį Jūsų klausimą reiktų pažymėti, kad interesų konfliktu laikoma situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Taigi Įstatymas interesų konfliktą vienareikšmiškai sieja su galimybe einant pareigas valstybinėje tarnyboje priimti sprendimus, kuriems daro įtaką ar kurie yra sietini su asmeniniais (privačiais) interesais.

Pripažįstant, kad valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens veiklai daro įtaką interesų konfliktas, kiekvienu atveju būtina aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina buvus konkretų asmens turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Šių aplinkybių vertinimas negali būti grindžiamas prielaidomis, nerealiomis ar mažai tikėtinomis hipotetinėmis išvadomis ir spėliojimais apie valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens galbūt buvusį ar ateityje būsiantį suinteresuotumą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1009/2014).

Taigi, interesų konfliktas turi būti aiškiai ir tiesiogiai susijęs su asmens ar jam artimo asmens turtiniu ar neturtiniu suinteresuotumu priimant sprendimus. Vadovaujantis Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu, kuriame nurodyta, kad deklaruojantis asmuo turi deklaruoti visas savo ir antrosios pusės darbovietes ir (ar) einamas pareigas, preziumuojama, kad kita deklaruojančiojo asmens darbovietė yra vienas iš jam interesų konfliktą galinčių sukelti šaltinių.

Atsakymas

Komisijos vertinimu, Įstatymo nuostatų požiūriu, papildomas darbas gali būti derinamas su darbu valstybinėje tarnyboje, tik jei tokia papildoma veikla nesukelia nuolatinio viešųjų ir privačių interesų konflikto ir interesų konflikto požymiai, atsiradę dėl papildomo darbo, būtų nesisteminio pobūdžio (nepasikartojantys), o Įstatymo nuostatų pažeidimo būtų galima išvengti nusišalinant nuo interesų konfliktą keliančio klausimo rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų.

Taigi, Komisijos nuomone, Jūsų paklausime minimoje situacijoje valstybės tarnautojo nušalinimas nuo minimos kavinės kontrolės ir priežiūros funkcijų vykdymo būtų pakankama priemonė interesų konfliktui suvaldyti.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt