Įstatymo nuostatos

Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 4 straipsnio 3 dalies 7 punktą, šio įstatymo nuostatos dėl privačių interesų deklaravimo ir Įstatymo 11 ir 13 straipsniai taikomi:

– Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nariams, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos visuomeniniams patarėjams, Nacionalinės sveikatos tarybos nariams, gydytojams, odontologams ir farmacijos specialistams, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros ar vaistinės veiklos licenciją turinčiose biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių įmonėse ir įmonėse, kurių valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai.

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo 2 straipsnyje apibrėžta gydytojo sąvoką, t. y. gydytojas – medicinos gydytojas, gydytojas rezidentas, šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas.

Taip pat maloniai primename, kad pagal Įstatymo 5 straipsnio nuostatas, deklaruojantys asmenys privalo pateikti deklaraciją per Privačių interesų registrą (PINREG) VTEK nustatyta tvarka elektroninėmis priemonėmis, išskyrus šiame straipsnyje numatytas išimtis.

Deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens išrinkimo, priėmimo ar paskyrimo į pareigas dienos arba po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos.

Atsakymas

Atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą argumentaciją, Komisija teikia nuomonę, kad pagal Įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktą privačių interesų deklaraciją privalo teikti ir gydytojas rezidentas.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt