Kokia forma ir kaip turėtų būti skelbiamas sprendimas dėl Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje numatytos išimties, kad sprendimo paskelbimas būtų laikomas viešu minėto straipsnio dalies prasme?

Įstatymo nuostatos

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 12 straipsnis nustato teisės atstovauti apribojimus. Šio straipsnio 1 dalye numatyta, kad valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti valstybei ar savivaldybei arba institucijai ar įstaigai:

  • tvarkydamas reikalus su fiziniais ar juridiniais asmenimis, iš kurių jis ar jam artimi asmenys gauna bet kokių pajamų;
  • tvarkydamas reikalus su juridiniais asmenimis, kuriuose jis ar jam artimi asmenys turi daugiau kaip 10 procentų akcijų ar kitų juridinio asmens dalyvio teisių kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse.

Pagal Įstatymo 12 straipsnio 2 dalį valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims ir ginti jų interesų institucijoje ar įstaigoje, kurioje jis dirba, o jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, – bet kurioje tos įstaigų sistemos įstaigoje.

Šio straipsnio 2 dalyje nurodytas apribojimas netaikomas, kai:

  • valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo veikia kaip fizinio asmens atstovas pagal įstatymą (vaiko tėvas (įtėvis), motina (įmotė), vaiko globėjas (rūpintojas) arba įstatymų nustatyta tvarka teismo paskirtas pilnamečio asmens globėjas (rūpintojas);
  • valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo atstovauja kitai savo darbovietei, kuri yra viešojo sektoriaus subjektas.

Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų apribojimų išimtis, konkrečiais atvejais įvertinę interesų konflikto riziką, taip pat gali nustatyti institucijos ar įstaigos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, savininko teises ir pareigas įgyvendinantis subjektas, visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba arba valdyba. Sprendimas taikyti šioje dalyje numatytą išimtį turi būti paskelbtas viešai.

Atsakymas

Atsakydama į Jūsų klausimą, pažymime, kad 2021 m. lapkričio 24 d. Komisija savo sprendimu Nr. KS-332 yra parvirtinusi „Rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros“. Rekomendacijų 9.9. punkte „Dėl atstovavimo apribojimų“ nustatyta, kad priimtas sprendimas taikyti atstovavimo apribojimo išimtį valstybinėje tarnyboje dirbančiam asmeniui turi būti paskelbtas viešai, o šį sprendimą rekomenduojama skelbti institucijos ar įstaigos interneto svetainėje.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt