Savivaldybės mero patarėjas dalyvavo darbo grupėje, kurioje buvo sprendžiami švietimo biudžetinių įstaigų bendrųjų funkcijų centralizuoto atlikimo klausimai. Darbo grupė pritarė informacinių technologijų paslaugų teikimo centralizuotai įgyvendinimo etapų terminų nukėlimui Švietimo ir sporto paslaugų centre (toliau – Centras).

Vėliau, Savivaldybės tarybos sprendimu Centras buvo reorganizuotas padalijimo būdu į dvi biudžetines įstaigas.
Pradėjus veikti naujai biudžetinei įstaigai – Bendrųjų funkcijų tarnybai, – mero patarėjas norėtų kandidatuoti į šios įstaigos direktoriaus pareigas. Sprendimą dėl direktoriaus priėmimo į pareigas viešojo konkurso būdu, jo atleidimo arba atšaukimo iš pareigų priima Savivaldybės meras.

1. Ar galite dalyvauti Bendrųjų funkcijų tarnybos atrankos konkurse direktoriaus pareigoms užimti, jeigu Savivaldybės meras sudarys konkurso atrankos komisiją, kurios veikloje pats nedalyvaus?
2. Ar dalyvavimas Darbo grupės posėdyje ir aukščiau minėtas su Centru susijusio protokolinio nutarimo
priėmimas Jums nesukelia Įstatymo 15 straipsnyje nustatytų apribojimų dirbti Bendrųjų funkcijų tarnyboje?

Teisinės nuostatos ir teismų praktika

Vertindami Jūsų paklausimą išimtinai Įstatymo nuostatų kontekste pabrėžiame, kad Komisija deklaruojančių asmenų elgesį kiekvienu konkrečiu atveju vertina individualiai, nustato konkrečias tokių asmenų veiklos aplinkybes ir detaliai tiria jų veiksmus, todėl atsakydami į Jūsų prašymą įvertinti pateiktąją situaciją teikiame nuomonę pagal Jūsų pateiktą informaciją tik dėl bendrųjų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatų įgyvendinimo.

Atkreipiame dėmesį, kad Įstatymo nuostatos ribojančios galimybę įsidarbinti pasibaigus tarnybai taikomi tik asmenims nustojusiems eiti konkrečias pareigas valstybinėje tarnyboje, t. y. ėjusiems Įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytas pareigas. Jūsų atveju – Jums nustojus eiti Savivaldybės mero patarėjo pareigas.

Įstatymo 15 straipsnyje nustatyta, kad asmuo, kuris eidamas šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytas pareigas per paskutinius vienus darbo einant šias pareigas metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus, susijusius su juridinio asmens (nepaisant jo teisinės formos ir nuosavybės) veiklos priežiūra ar kontrole, arba sprendimus, kuriais šiam juridiniam asmeniui buvo skirta lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir pinigų fondų, ar kitus su turtu susijusius sprendimus, baigęs eiti šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytas pareigas vienus metus negali eiti pareigų šiame straipsnyje nurodytame juridiniame asmenyje, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.

Pabrėžtina, kad asmeniui, priėmusiam bent vieną iš aukščiau nurodytų sprendimų, yra taikomas vadinamasis vienų metų „atvėsimo” laikotarpis.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.95 straipsnyje numatyta, kad reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros.

Savo paklausime nurodėte, kad Centras bus reorganizuojama pasirenkant vieną iš skaidymo būdų – padalijimą. Pagal CK 9.97 straipsnio nuostatas padalijimas – tai vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrindu įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikromis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos.

Jūsų paklausime minimas Darbo grupės posėdyje priimtas protokolinis nutarimas, kuriuo pritarta informacinių technologijų paslaugų teikimo centralizuotai įgyvendinimo etapų terminų nukėlimui Centre yra priimtas dėl biudžetinės įstaigos Švietimo ir sporto paslaugų centro, kuri šiuo metu neegzistuoja, kadangi buvo reorganizuota padalijimo būdu – padalijant jį į dvi atskiras biudžetines įstaigas. Nagrinėjamu atveju būtina atsižvelgti į administracinių teismų praktikos suformuotą poziciją, jog viešojoje teisėje vadovaujamasi principu „draudžiama viskas, kas nėra leista“, teisės ir pareigos įstatymuose įtvirtintose normose nustatomos itin tiksliai ir nesukuriama prielaidų teisės normas aiškinti plečiamai.

Todėl Komisija mano, kad juridiniam asmeniui nustojus veikti ir jo pagrindu įsteigus kitus juridinius asmenis, Įstatymo 15 straipsnyje nustatyti ribojimai netaikomi naujai įsteigtų juridinių asmenų apimtimi.

Atsakymas

1. Įstatymas nedraudžia Jums dalyvauti konkurse dėl to, kad Jūsų buvusios darbovietės vadovas (meras) sudarys atrankos komisiją savivaldybės biudžetinės įstaigos Bendrųjų funkcijų tarnybos direktoriaus pareigoms užimti.

2. Vertinant vien tik Jūsų pateiktą informaciją, jei pastarųjų metų laikotarpyje nerengėte, nesvarstėte ir nepriėmėte sprendimų, susijusių su Bendrųjų funkcijų tarnybos veiklos priežiūra ir kontrole, finansavimu ar jos turtu, tokiu atveju Jums nebūtų taikomas apribojimas įsidarbinti šioje tarnyboje.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt