Komisija gavo prašymą suteikti konsultaciją dėl Komisijos 2021 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. KS-332 patvirtintų Rekomendacijų dėl Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo laikymosi kontrolės ir priežiūros (toliau – Rekomendacijos) 9.3. punkto nuostatų. Šiame punkte nustatyta, kad, siekiant užtikrinti veiksmingą interesų konfliktų prevenciją, būtina vykdyti deklaruojančių asmenų privačių interesų deklaracijų patikrą. Rekomendacijose siūloma, vykdant reguliarią privačių interesų deklaravimo kontrolę, atlikti deklaracijose pateiktų duomenų lyginamąją patikrą nustatant, ar deklaracijose nurodyti privatūs interesai nedaro ir negali daryti įtakos vykdant tarnybinę veiklą pagal pavestas veiklos sritis ir kontekstą.

1. Ką reiškia Rekomendacijoje minima deklaracijose pateiktų duomenų lyginamoji patikra?

Atsakydami į Jūsų klausimą paaiškiname, kad privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų lyginamosios patikros atlikimas apima deklaracijoje nurodytų duomenų peržiūrėjimą ir šių duomenų sugretinimą su deklaruojančio asmens tarnybinėmis funkcijomis (pareigybės aprašyme nurodytomis funkcijomis bei, jei yra galimybė tai iš anksto nustatyti, tarnybiniais pavedimais ir pan.). Tokiu būdu galite nustatyti, ar šiam asmeniui, vykdant tarnybines funkcijas, dėl jo deklaruotų duomenų gali kilti interesų konfliktas.

Atlikus šių duomenų sugretinimą galbūt netgi pavyktų identifikuoti, ar galimas interesų konfliktas yra nuolatinio pobūdžio (deklaruojančiam asmeniui dažnai teks spręsti ar dalyvauti sprendžiant jam interesų konfliktą keliantį klausimą), ar tiesiog yra galimybė deklaruojančiajam asmeniui dėl jo deklaruotų duomenų patekti į interesų konflikto situaciją, tačiau ji yra vienkartinio pobūdžio arba mažai tikėtina. Pavyzdžiui, įstaigoje dirbantis asmuo deklaruoja, kad jo sutuoktinė dirba šiai įstaigai pavaldžioje įstaigoje ar jai priklausančioje valstybinėje įmonėje. Pagal atliekamas funkcijas deklaruojantis asmuo dalyvauja priimant sprendimus dėl įstaigai pavaldžių įstaigų ar jai priklausančių įmonių, tarp kurių yra ir įstaiga, kurioje dirba jo sutuoktinė.

Taigi išvada – tikėtina, kad dėl sutuoktinės darbovietės deklaruojantis asmuo ne retai gali patekti į interesų konflikto situaciją.

2. Ar siekiant atlikti interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi subjektai turi teisę ir / ar pareigą atlikti darbuotojų privačių interesų deklaracijų duomenų kontrolę, tikrinant ne tik deklaracijose pateiktus duomenis, bet ir jose nurodytų duomenų teisingumą ir išsamumą, t. y. ar deklaruoti visi privatūs interesai?

Atsakant į šį klausimą pabrėžiame, kad Komisija prižiūri, kaip įgyvendinamas Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (toliau – Įstatymas), Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksas, teikia pasiūlymus dėl šių teisės aktų nuostatų tobulinimo ir įgyvendinimo, šiais klausimais priima sprendimus ir rekomendacijas (Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo 17 straipsnio 1 dalis). Tuo tarpu korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonės yra nurodytos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatose (21 straipsnio 2 dalyje).

Įstatymo 22 straipsnis nustato pareigą kontroliuoti, kaip vykdomos Įstatymo nuostatos, atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovams ar jų įgaliotiems atstovams. Komisijos nuomone, kontrolės veiksmai apima ne tik tyrimų atlikimą, tačiau ir aktyvios prevencijos vykdymą, siekiant suvaldyti privačių interesų keliamas grėsmes.

Atkreipiame dėmesį, kad Komisija neturi teisės pasisakyti dėl Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų turinio ir teikia nuomonę tik dėl Įstatymo nuostatų įgyvendinimo. Komisijos nuomone, jei asmuo, vadovaujantis Įstatymo 22 straipsnio nuostatomis yra įgaliotas kontroliuoti, kaip vykdomi Įstatymo reikalavimai, jis turi teisę tikrinti privačių interesų deklaracijos duomenis bei jų tikrumą, kitą deklaruojančio asmens pateiktą ar įgalioto asmens turimą informaciją.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt