Ar nekiltų interesų konfliktas jei darbovietė, kurioje einate karjeros valstybės tarnautojo pareigas, taip pat kitos savivaldybės biudžetinės įstaigos pirktų iš Jūsų paslaugas, teikiamas pagal individualios veiklos pažymėjimą?

Teisinės nuostatos

Atsakydami informuojame, kad Komisija deklaruojančių asmenų elgesį kiekvienu konkrečiu atveju vertina individualiai, nustato konkrečias tokių asmenų veiklos aplinkybes ir detaliai tiria jų veiksmus, todėl į Jūsų prašymą atsako vadovaudamasi tik Jūsų pateikta informacija ir teikia nuomonę dėl bendrųjų Įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnį, interesų konfliktu laikoma situacija, kai deklaruojantis asmuo atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą, arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Komisija pabrėžia, kad pagal Įstatymo 11 straipsnyje nustatytus reikalavimus asmuo privalo nusišalinti nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimą, galintį sukelti viešųjų ir jo privačių interesų konfliktą.

Tačiau interesų konfliktas negali būti hipotetinis – jis turi būti tiesioginis ir akivaizdus. Pripažįstant, kad valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens veiklai daro įtaką interesų konfliktas, kiekvienu atveju būtina aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina buvus konkretų asmens turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Šių aplinkybių vertinimas negali būti grindžiamas prielaidomis, nerealiomis ar mažai tikėtinomis hipotetinėmis išvadomis ir spėliojimais apie valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens galbūt buvusį ar ateityje būsiantį suinteresuotumą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1009/2014). Taigi, kiekvienu nagrinėjamu atveju svarbu įvertinti visas galimas interesų konfliktų grėsmes ir jų sistemingumą.

Taip pat Įstatymas įpareigoja deklaruojančius asmenis nesinaudoti tarnybinėmis pareigomis ar tarnybiniu statusu asmeninei naudai gauti (Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

Komisijai šiuo atveju nepakanka informacijos, kad galėtų atlikti išsamią Jūsų nurodytos situacijos rizikos analizę. Tačiau vertinant pateiktą situaciją atkreipiame dėmesį į galimas interesų konflikto bei kitas interesų derinimo grėsmes įstaigai įsigyjant Jūsų teikiamas paslaugas:

1. jei tarnyboje spręsite klausimus dėl paslaugų pirkimų poreikio;

2. dalyvausite jau vykdomo pirkimo procedūrose;

3. kontroliuosite vykdomų pirkimų rezultatus.

Jūsų dalyvavimas aukščiau minėtose procedūrose keltų interesų konfliktą. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Jums tiesiogiai pavaldžių asmenų dalyvavimas šio rašto 1 – 3 punktuose minimose situacijose jiems gali kelti interesų konfliktą.

Atkreipiame dėmesį, kad, pagal Įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktą, tai, kaip deklaruojantys asmenys laikosi šio įstatymo, kontroliuoja ir institucijų ir įstaigų vadovai arba jų įgalioti asmenys (toliau – Atsakingas asmuo). Atsakingas asmuo, įvertinęs Jūsų darbo sritį, pobūdį ir turinį bei Jūsų privačius interesus, gali tiksliai nustatyti interesų derinimo grėsmes bei imtis prevencinių priemonių joms suvaldyti.

Atsakymas

Įstatymas tiesiogiai nedraudžia Jūsų darbovietei ir kitoms biudžetinėms įstaigoms pirkti paslaugas iš Jūsų kaip individualios veiklos vykdytojo. Tačiau reikėtų įvertinti galimas interesų derinimo grėsmes dėl Jūsų ar Jums pavaldžių asmenų dalyvavimo sprendžiant klausimus dėl paslaugų pirkimo poreikio, jau vykdomo pirkimo ar teikiamų paslaugų kontrolės.

Komisija šiuo atveju rekomenduoja Jums kreiptis į Atsakingą asmenį, kad pastarasis, atlikęs interesų derinimo rizikos analizę, t. y. įvertinęs galima interesų derinimo rizikas pateiktų Jums išankstinę rekomendaciją dėl šių rizikų valdymo.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt