Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, kurios įsigalioja 2023 m. sausio 1d., kiekvienoje savivaldybėje turi būti užtikrinta, kad savivaldybės kontroliuojamos (valdomos) perkančiosios organizacijos pirkimai, kurių sutarties vertė viršija 15 000 Eur, būtų atliekami centralizuotai.

Klausiate, ar galite dalyvauti savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijoje centralizuotai vykdant biudžetinės įstaigos pirkimą, kartu būdamas šios įstaigos viešųjų pirkimų specialistu?

Teisinės nuostatos

Į Jūsų prašymą įvertinti nurodytas aplinkybes Komisija gali atsakyti vadovaudamasi tik Jūsų pateikta informacija ir pateikti nuomonę dėl bendrųjų Įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) paskirtis ir uždaviniai – sudaryti sąlygas atskleisti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir kitų deklaruojančių asmenų privačius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, ir užkirsti kelią kilti interesų konfliktams bei plisti korupcijai (1 straipsnis).

Įstatymas įpareigoja privačius interesus deklaruojančius asmenis teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Įstatymo 2 straipsnyje nustatyta, kad privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas.

Interesų konfliktu laikoma situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (2 straipsnio 2 dalis).

Taigi privačius interesus deklaruojantis asmuo privalo nusišalinti nuo sprendimų, susijusių su juo pačiu ar jam artimais asmenimis.

Situacijos analizė

Nagrinėjamu atveju Komisija neturi duomenų leidžiančių identifikuoti Jūsų privatų interesą (finansinį, ekonominį ar kitokio pobūdžio asmeninį suinteresuotumą) dalyvaujant savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijoje centralizuotai vykdant biudžetinės įstaigos pirkimą.

Atsakymas

Komisijos nuomone, Jūsų dalyvavimas savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijoje centralizuotai vykdant biudžetinės įstaigos pirkimą, kartu esant ir šios įstaigos viešųjų pirkimų specialistu, nėra vertinamas kaip interesų konflikto situacija.

Atsižvelgus į tai, rekomenduojame šiuo atveju kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą, prašant įvertinti, ar nurodyta situacija atitinka pirkimų organizavimą reglamentuojančių įstatymų nuostatas.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt