Jei asmuo, kuris privalo teikti deklaracijas, turi įmonės akcijų, bet jų nedeklaruoja skiltyje „Ryšiai su juridiniais asmenimis” (nors jo užimamos pareigos tiesiogiai yra susiję su įmonės, kurios akcijos valdomos, kontrole) – ar tai reiškia, kad jis savo intereso nedeklaravo; jei šis asmuo minimų akcijų įsigijimą deklaruoja skiltyje „Ryšiai sudarius sandorius” – ar to pakanka sakyti, kad jis savo interesą dėl tos įmonės deklaravo?

Įstatymo nuostatos

Atsakydami informuojame, kad deklaruojančių asmenų elgesį VTEK kiekvienu atveju vertina individualiai, nustato konkrečias tokių asmenų veiklos aplinkybes ir detaliai tiria jų veiksmus, todėl į Jūsų paklausime nurodytas bendrojo pobūdžio aplinkybes Komisija atsako vadovaudamasi tik Jūsų pateikta bendrojo pobūdžio informacija ir teikia nuomonę dėl bendrųjų Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (toliau – Įstatymas) nuostatų įgyvendinimo.

Informuojame, kad Įstatymas įpareigoja deklaruojančius asmenis savo ryšius su juridiniais asmenimis deklaruoti dviem atvejais:

  • visuomet, jei deklaruojančio asmens ar jo (jos) sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai;
  • tuomet, jeigu dalyvavimas juridiniame asmenyje, narystė ar per sudarytą sandorį atsiradęs ryšys deklaruojančiam asmeniui kelia ar gali kelti interesų konfliktą, einant pareigas viešojo sektoriaus organizacijoje.

Primename, kad Įstatymas interesų konfliktą apibrėžia kaip situaciją, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (2 straipsnio 2 dalis). Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas (2 straipsnio 3 dalis).

Atsakymas

  • Taigi jei yra faktas, kad deklaruojantis asmuo turi juridinio asmens akcijų ir jos suteikia jam galimybę daryti lemiamą įtaką šio juridinio asmens veiklai, tuomet duomenys apie šį juridinį asmenys privalo būti nurodyti privačių interesų deklaracijos skiltyje „Ryšiai su juridiniais asmenimis“.
  • Jei deklaruojantis asmuo juridinio asmens akcijų turi, bet nedaro jo veiklai lemiamos įtakos, tačiau mano, kad šis ryšis kelia ar gali kelti interesų konfliktą, tuomet tokius duomenis deklaruojantis asmuo taip pat turėtų nurodyti deklaracijos skiltyje „Ryšiai su juridiniais asmenimis“.

Kalbant apie ryšio dėl sandorio deklaravimą, deklaruojantysis privalo nurodyti savo, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšius su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudaręs sandorį, kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, jei jis sudarytas per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos ir jei kelia ar gali kelti interesų konfliktą (6 straipsnio 2 dalies 2 punktą). Šiuo atveju svarbios dėl sandorio atsiradusio deklaruoto ryšio pradžios ir pabaigos ribos – kol egzistuoja ryšys, tol gali egzistuoti ir galimas interesų konfliktas.

Pažymėtina, kad deklaruodamas duomenis, deklaruojantis asmuo atskleidžia savo privačius interesus. Jeigu einant pareigas susidaro situacija, kai tenka spręsti klausimą, susijusį su savo privačiais interesais, asmuo visais atvejais privalo nusišalinti ir jokia forma nedalyvauti sprendžiant tokį klausimą. Taigi svarbiausia, kad asmuo deklaracijoje savo privatų interesą atskleistų – t. y. nurodytų subjektą, dėl kurio jam ar jai galimas interesų konfliktas.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt