1. Ar pagal viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo principus būtų toleruotina tokia situacija, kai asociacijos iškilmingame šventiniame (ne darbiniame) renginyje, kuriame dalyvavimas yra mokamas (išskyrus profesinėje savivaldoje aktyvius ar nusipelniusius asmenis) ir renginys nėra atviras visai visuomenei, nemokamai būtų kviečiami dalyvauti ir tam tikri valstybės tarnautojai, politikai ir kt. asmenys, kurių pakvietimas iš esmės būtų siejamas su jų užimamomis pareigomis, tačiau savo esme šis pakvietimas būtų išskirtinai protokolinio pobūdžio, t. y. nesiekiant ir neketinant siekti jokios naudos renginį organizuojančiai asociacijai ar jos nariams?
2. Ar minėta situacija iš esmės keistųsi sudarant tam tikriems valstybės tarnautojams, politikams ir kt. asmenims, kurių pakvietimas iš esmės būtų siejamas su jų užimamomis pareigomis, sudarius galimybę įsigyti bilietą į renginį tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kitiems renginio dalyviams?
3. Ar būtų toleruotina tokia situacija, kai žinant, jog asmuo dėl viešų ir privačių interesų derinimo negalės dalyvauti renginyje, toks asmuo vis tiek būtų pakviestas, t. y. ar toks pakvietimas savaime nebūtų laikomas netinkamu ir neleistinu iš asociacijos pusės, net jeigu tokio pakvietimo tikslas būtų išimtinai protokolinis?
4. Ar būtų toleruotina tokia situacija, kai asmuo, nors ir dabar užimantis valstybės tarnautojo, politiko ir pan. pareigas, būtų nemokamai į renginį kviečiamas išskirtinai tik dėl to, kad anksčiau buvo aktyviu asociacijos profesinės savivaldos nariu, ar kitaip savo darbu nuosekliai stiprino asociaciją?

Teisinės nuostatos

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymu (toliau – Įstatymas) siekiama užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenybė būtų teikiama viešiesiems interesams, ir užkirsti kelią kilti interesų konfliktams bei plisti korupcijai (Įstatymo 1 straipsnis). Siekiant šių tikslų, Įstatyme nustatytas įpareigojimas valstybinėje tarnyboje dirbantiems ir privačius interesus deklaruojantiems asmenims (visi kartu toliau – deklaruojantys asmenys) nešališkai, sąžiningai ir tinkamai atlikti tarnybines pareigas; nesinaudoti pareigomis asmeninei naudai gauti, nepriimti dovanų ar paslaugų, jei tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar pareigomis; vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra.

Įstatymo 13 straipsnyje nustatyta, kad deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo negali priimti dovanų ar paslaugų, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis (1 dalis). Nustatytas ribojimas netaikomas dėl ne didesnės negu 150 eurų vertės dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su deklaruojančio asmens tarnybinėmis pareigomis, taip pat dėl reprezentacijai skirtų dovanų su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika arba kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniams tikslams (2 dalis).

Atsakymas

1. Situacija, kai į uždarą pramoginį renginį nemokamai kviečiami deklaruojantys asmenys (kaip nurodyta paklausime – kvietimas siejamas su jų užimamos pareigomis) iš esmės prieštarauja tiek Įstatymo 13 straipsnio nuostatoms, tiek Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.470 straipsnio 5 dalyje įtvirtintam draudimui priimti dovanas politikams, valstybės ir savivaldybių pareigūnams ir kitokiems valstybės tarnautojams bei jų artimiesiems giminaičiams, kai tai susiję su politiko, pareigūno ar valstybės tarnautojo tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis, tiek Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatytam padorumo principui, įpareigojančiam valstybės tarnautojus, kai jie eina pareigas, elgtis nepriekaištingai, nepriimti dovanų, pinigų ar paslaugų, išskirtinių lengvatų ir nuolaidų iš asmenų ar organizacijų, siekiančių daryti įtaką.

Nurodytomis aplinkybėmis manytina, kad deklaruojančių asmenų kvietimas į uždarą pramoginį renginį yra teikiamas dėl jų einamų pareigų, tačiau renginys nesusijęs su jų pareigų atlikimu. Dalyvavimas tokio pobūdžio renginiuose keltų visuomenės abejonių dėl deklaruojančių asmenų priimamų sprendimų nešališkumo ateityje. Tokių kvietimų reikėtų atsisakyti.

2. Sudarius atskiriems deklaruojantiems asmenims išskirtinę galimybę išsigyti bilietus į uždarą pramoginį renginį (nesusijusį su jų pareigų atlikimu), į kurį nėra galimybės pateikti kitiems asmenims, sukuriama situacija, kai deklaruojantiems asmenims dėl jų einamų pareigų sudaromos iškirtinės sąlygos. Tokiu atveju kyla pagristų abejonių, ar deklaruojantys asmenys, pasinaudoję tokia išskirtine, tik jiems siūloma galimybe (privilegija patekti į renginį), nepasinaudoja savo statusu asmeninei naudai gauti. Tokia situacija prieštarauja Įstatymo nuostatoms.

3. Atsakant į klausimą dėl Asociacijos veiklos (ar tinkama jai siųsti minėtus kvietimus), atkreipiame dėmesį, kad Įstatymas nereglamentuoja ir neriboja juridinių asmenų teisių organizuoti bet kokio pobūdžio renginius ir kviesti į juos dalyvius.

4. Situacija, kai deklaruojantis asmuo (valstybės tarnautojas, politikas ir kitas asmuo) nemokamai kviečiamas į uždarą pramoginį renginį prieštarauja aukščiau nurodytų įstatymų nuostatoms, nepriklausomai nuo tokio kvietimo motyvų (ar asmuo ankščiau buvo aktyvus kurio nors juridinio asmens narys, ar tinkamai vykdė savo praeigas kurioje nors organizacijoje ir pan.).

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt