Į švietimo įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas pretenduoja asmuo, turintis artimą giminaitę švietimo įstaigoje. Užėmus minėtas pareigas šiuos asmenis susietų tiesioginis pavaldumas. Klausiate, ar švietimo įstaigoje gali būti tiesioginis pavaldumas tarp įstaigos vadovo pavaduotojo ir jam artimo asmens? Kaip turėtų elgtis įstaigos vadovas?

Teisinės nuostatos

Privačius interesus deklaruojantiems asmenims (šiuo atveju įstaigos vadovo pavaduotojui) draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas (toliau – atlikti tarnybines pareigas), jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais (Viešųjų ir privčių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 straipsnio 1 dalis).

Pagal Įstatymo 2 straipsnį, interesų konfliktu laikoma situacija, kai privačius interesus deklaruojantis asmuo atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis).

Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas, egzistuojantis deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas (Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

Taigi privačius interesus deklaruojantis asmuo privalo nusišalinti nuo sprendimų, susijusių su juo pačiu ar jam artimais asmenimis. Artimi asmenys – deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).
Vadinasi, jei privačius interesus deklaruojančiam asmeniui (įstaigos vadovo pavaduotojui) būtų tiesiogiai pavaldus artimas asmuo, dėl tokio pavaldumo kiltų reali nuolatinio interesų konflikto grėsmė.

Atsakymas

Vertinant Jūsų pateiktas aplinkybes pagal Įstatymo nuostatas pabrėžtina, kad nors Įstatymas artimam asmeniui nedraudžia dalyvauti konkurse į įstaigos vadovo pavaduotojo pareigas bei, laimėjus konkursą, tiesiogiai nedraudžia dirbti vienoje įstaigoje su artimu asmeniu, tačiau jei šiuos artimus asmenis susies tarnybiniai tiesioginio pavaldumo ir kontrolės santykiai – susidarys nuolatinio interesų konflikto situacija, kurią Komisija rekomenduotų spręsti šiais būdais:

– pakeisti švietimo įstaigos vadovo pavaduotojo artimo asmens pareiginius nuostatus, numatant, kad jis tiesiogiai pavaldus būtų švietimo įstaigos vadovui ar kitam šioje įstaigoje dirbančiam asmeniui;

– išskaidyti sprendimų dėl vadovo pavaduotojo artimo asmens priėmimą, t. y. šio asmens vertinimo, skatinimo, nuobaudų skyrimo, kitus finansinius ar panašaus pobūdžio klausimus spręsti įstaigos vadovui, o klausimus, kurie neturėtų galimybės daryti didelės įtakos vadovo pavaduotojo artimo asmens darbui, leisti priimti švietimo įstaigos vadovo pavaduotojui.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt