Ar savivaldybės tarybos komitete svarstomu klausimu asmeniškai suinteresuotas tarybos narys gali dalyvauti diskusijoje, atsakyti į kitų posėdžio dalyvių klausimus, paaiškinti, kodėl siūlomas atitinkamas sprendimas, ir nusišalinti tik nuo sprendimo priėmimo procedūros?

Įstatymo nuostatos

Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas (toliau –  Įstatymas) deklaruojančiam asmeniui draudžia dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu tokios pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais (Interesų derinimo 11 straipsnio 1 dalis). Taigi draudimas apima visas su privačiais interesais susijusio sprendimo rengimo, svarstymo ir priėmimo stadijas ir negali būti taikomas selektyviai.

Atsiradus būtinybei spręsti su privačiais interesais susijusius tarnybinės veiklos klausimus, deklaruojantis asmuo privalo informuoti apie interesų konfliktą institucijos ar įstaigos vadovą ar jo įgaliotą asmenį, o kai deklaruojantis asmuo yra institucijos ar įstaigos vadovas, – šį vadovą į pareigas priimantį ar skiriantį subjektą arba kolegialią valstybės ar savivaldybių instituciją ir asmenis, kurie kartu atlieka tarnybines pareigas, pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau atliekant tarnybines pareigas (Interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalis). Šio Interesų derinimo įstatyme nustatyto elgesio modelio privalu laikytis visais atvejais, kai tik sprendimas yra susijęs su deklaruojančio asmens privačiais interesais.

Atkreiptinas dėmesys, kad Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog, pareiškus apie nusišalinimą, toliau jokia forma nedalyvaujama atliekant tarnybines pareigas. Tai reiškia, kad nuo nusišalinimo pareiškimo momento deklaruojantis asmuo privalo palikti posėdžių salę (nuotolinio posėdžio atveju – posėdžio organizavimo ir jo srauto perdavimo sistemą) ir nedalyvauti jokiose tolesnėse procedūrose, įskaitant savo pareikšto nusišalinimo (ne)priėmimo klausimo svarstymą ir bet kokių iš to išplaukiančių sprendimų priėmimą.

Teismų praktika

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) yra pasisakęs, jog susilaikymas nuo tam tikro klausimo svarstymo nelaikytinas nusišalinimu. Įstatyme numatyta nusišalinimo pareiga, o ne susilaikymas nuo balsavimo. Įstatymų leidėjas nustatė, kad suinteresuoto asmens dalyvavimas svarstyme gali daryti įtaką teisingų sprendimų priėmimui (LVAT 2008 m. spalio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1945/2008).

Atsižvelgus į tai, kaip Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje reglamentuota nusišalinimo procedūra, ir minėtąją LVAT praktiką, vertintina, kad, pareiškęs nusišalinimą asmuo privalo palikti vietą, kurioje svarstomas jam interesų konfliktą keliantis klausimas, ir jokia forma nedalyvauti toliau atliekant tarnybines pareigas, nes, net dalyvaudamas procedūroje ir susilaikydamas nuo balsavimo, jis gali daryti įtaką nešališkų sprendimų priėmimui.

Atsakymas

Tais atvejais, kai savivaldybės taryboje nagrinėjami piliečių ar kitų asmenų prašymai bei skundai, jų autoriai (kurie kartu yra tarybos nariai) privalo laikytis Įstatyme nustatytojo nusišalinimo modelio, t. y. informuoti apie interesų konfliktą, pareikšti nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau atliekant tarnybines pareigas.

Jeigu klausimą svarstantys tarybos nariai išreiškia pageidavimą kviesti prašymo autorių į savivaldybės tarybos ar jos komiteto posėdį, turi jam klausimų ir nori detalesnių paaiškinimų, privaloma vadovautis tokią procedūrą reglamentuojančiais teisės aktais, vengiant bet kokių prielaidų, kad tarnybinės deklaruojančio asmens pareigos ar statusas galėtų būti panaudoti asmeninei naudai gauti (Įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Tokiu atveju nusišalinimą pareiškęs tarybos narys (prašymo ar skundo autorius) klausimo svarstymo procedūroje dalyvauja neturėdamas balsavimo teisės.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt