Ar buvęs savivaldybės administracijos direkorius gali dalyvauti konkurse į švietimo įstaigos vadovo pareigas?

Teisinės nuostatos

Vertindami Jūsų paklausimą išimtinai Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) normų nuostatų kontekste pabrėžiame, kad Komisija deklaruojančių asmenų elgesį kiekvienu konkrečiu atveju vertina individualiai, nustato konkrečias tokių asmenų veiklos aplinkybes ir detaliai tiria jų veiksmus, todėl atsakydami į Jūsų prašymą įvertinti pateiktąją situaciją teikiame nuomonę pagal Jūsų pateiktą informaciją tik dėl bendrųjų Įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

Įstatymo nuostatos, ribojančios galimybę įsidarbinti pasibaigus tarnybai, taikomos asmenims, nustojusiems eiti konkrečias pareigas valstybinėje tarnyboje (t. y. ėjusiems Įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytas pareigas).

Vadovaujantis Įstatymo 15 straipsnio nuostatomis apribojimai dirbti taikomi, jei asmuo per paskutinius vienus darbo metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė:

– sprendimus, susijusius su juridinio asmens, į kurį pretenduoja įsidarbinti, veiklos priežiūra ar kontrole;
– sprendimus, kuriais šiam juridiniam asmeniui buvo skirta lėšų;
– sprendimus, susijusius su juridinio asmens turtu.

Komisija taip pat pabrėžia, kad nuostata „tiesiogiai rengti, svarstyti ar priimti sprendimus“ suprantama kaip asmeninis dalyvavimas tam tikrų sprendimų, kurie yra įforminami nustatyta tvarka, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrose. Vertinant galimą įsidarbinimo apribojimų taikymą, svarbu asmens veiksmai, t. y. sprendimų rengimas, svarstymas ar priėmimas, šiuo atveju – tiesioginis dalyvavimas kurioje nors iš minėtųjų stadijų. Lietuvos Respublikos administraciniai teismai ne kartą pasisakė, kad net dokumento vizavimas (derinimas) yra sprendimo rengimo ir svarstymo procedūrų sudedamoji dalis. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nuomone, nėra reikšminga, ar atitinkamą sprendimą ruošia ir (ar) priima vienas asmuo, ar asmenų kolektyvas (LVAT 2014 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-438-1334/2014).

Atsakymas

1. Atsižvelgus į tai, kad savivaldybės administracijos direktorius yra laikomas valstybinėje tarnyboje dirbančiu asmeniu, Jums, nustojus eiti šias pareigas, yra taikomas Įstatymo 15 straipsnyje nurodytas apribojimas dirbti tam tikruose juridiniuose asmenyse.

2. Vertinant Jūsų pateiktą informaciją, Komisija neturi pakankamai duomenų, leidžiančių nustatyti, ar pastarųjų metų laikotarpyje iš tiesų nesvarstėte, nerengėte ar nepriėmėte sprendimų, susijusių su švietimo įstaigos, kurioje norėtumėte įsidarbinti, veiklos kontrole, priežiūra, finansavimu ar jos turtu. Tik tuo atveju, jei nedalyvavote rengiant, svarstant ar priimant minėto pobūdžio sprendimus, Jums nebūtų taikomas apribojimas dirbti šioje švietimo įstaigoje.

3. Atkreipiame dėmesį, kad Komisija, vadovaudamasi Įstatymo 18 straipsnio 1 dalis nuostatomis, gavusi asmens prašymą ir įvertinusi prašymą pateikusio asmens nurodytas aplinkybes, savo pačios surinktus dokumentus ar informaciją, taip pat juridinių asmenų teisinę formą, sprendimų turinį, asmens pareigų pobūdį, tarnybines (darbo) funkcijas ir atsakomybės apimtį, gali priimti sprendimą dėl šio įstatymo 15 straipsnyje nustatyto apribojimo taikymo išimčių. Taigi, jeigu per pastaruosius vienerius metus dalyvavote rengiant, svarstant ar priimant aukščiau nurodytus sprendimus dėl švietimo įstaigos, kurioje ketinate dirbti, turite teisę kreiptis į Komisiją dėl išimties dirbti taikymo.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt