Nurodote, kad iki paskyrimo savivaldybės administracijos direktoriumi ėjote viešosios įstaigos direktoriaus pareigas. Klausiate, ar galite vėl grįžti dirbti į iki paskyrimo administracijos direktoriumi eitas pareigas? Ar jums šiuo atveju nebus taikomas vienų metų „atvėsimo“ laikotarpis?

Įstatymo nuostatos

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 15 straipsnyje nustatytas vienų metų „atvėsimo“ laikotarpis – apribojimas dirbti pasibaigus tarnybai: asmuo, kuris eidamas šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytas pareigas (taigi, ir savivaldybės administracijos direktoriaus – politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas, kurios nurodytos Įstatymo 2 straipsnio 5 dalies 3 punkte) per paskutinius vienus darbo einant šias pareigas metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus, susijusius su juridinio asmens (nepaisant jo teisinės formos ir nuosavybės) veiklos priežiūra ar kontrole, arba sprendimus, kuriais šiam juridiniam asmeniui buvo skirta lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir pinigų fondų, ar kitus su turtu susijusius sprendimus, baigęs eiti šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytas pareigas vienus metus negali eiti pareigų šiame straipsnyje nurodytame juridiniame asmenyje, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.

Vietos savivaldos įstatymo (redakcija nuo 2023 m. balandžio 1 d.) 34 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad „nutrūkus savivaldybės administracijos direktorių į pareigas paskyrusio mero įgaliojimams arba jeigu savivaldybės administracijos direktorius atsistatydina ar atleidžiamas iš šių pareigų, išskyrus atleidimą už tarnybinius nusižengimus, savivaldybės administracijos direktorius turi teisę Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į iki paskyrimo savivaldybės administracijos direktoriumi eitas valstybės tarnautojo pareigas (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas ir savivaldybės kontrolieriaus, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigas), o kai tokios galimybės nėra, – į kitas lygiavertes ar žemesnes valstybės tarnautojo pareigas (išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigas).

Be to, šioje dalyje nustatytu atveju savivaldybės administracijos direktorius turi teisę grįžti į iki paskyrimo savivaldybės administracijos direktoriumi eitas pareigas, jeigu jis ėjo šias pareigas savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba savivaldybės valdomoje įmonėje, o kai tokios galimybės nėra, – į kitas pareigas savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba savivaldybės valdomoje įmonėje. Jeigu iki paskyrimo savivaldybės administracijos direktoriumi šis asmuo ėjo pareigas savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba savivaldybės valdomoje įmonėje, kurioms buvo nustatyta kadencija, kai yra tokia galimybė, jis turi teisę grįžti į šias pareigas likusiam kadencijos laikui. Jeigu šis asmuo iki paskyrimo savivaldybės administracijos direktoriumi tokių pareigų nėjo arba atsisakė pasiūlytų kitų žemesnių valstybės tarnautojo pareigų arba kitų pareigų savivaldybės ar valstybės biudžetinėje ar viešojoje įstaigoje arba savivaldybės valdomoje įmonėje, išmokos jam mokamos Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka“.

Analogiška nuostata galiojo ir pagal ankstesnės Vietos savivaldos įstatymo redakcijos, galiojusios iki 2023 m. kovo 31 d., 29 straipsnio 6 dalį. Tačiau teisė grįžti į anksčiau Administracijos direktoriaus eitas pareigas buvo siejama ne su mero, bet su savivaldybės tarybos pasibaigusia kadencija, nes galiojant šiai įstatymo redakcijai administracijos direktorių į pareigas skirdavo ne meras, bet savivaldybės taryba (t. y. pasikeitė asmenį į administracijos direktoriaus pareigas skiriantis subjektas).

Atsakymas

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 34 straipsnio 5 dalyje (šio įstatymo redakcijos iki 2023 m. kovo 31 d. – 29 straipsnio 6 dalyje) nustatyta išimtimi, garantuojančia savivaldybės administracijos direktoriui teisę pasibaigus subjekto, skyrusio jį į šias pareigas kadencijai, grįžti į anksčiau jo eitas pareigas viešojoje įstaigoje, taip pat atsižvelgiant į tai, kad Įstatymo 15 straipsnyje nustatytas apribojimas įsidarbinti taikytinas su sąlyga, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip, spręstina, kad nagrinėjamuoju atveju Jums minėtasis Įstatymo apribojimas netaikytinas ir neužkerta kelio įsidarbinti viešojoje įstaigoje, kurioje prieš tapdamas administracijos direktoriumi, dirbote (net jeigu Jūs, kaip administracijos direktorius, ir dalyvavote priimant tam tikrus sprendimus dėl šios viešosios įstaigos).

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt