Ar baigęs savivaldybės tarybos nario kadenciją galiu pretenduoti į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas? Ar man galioja apribojimai dirbti pasibaigus tarnybai?

Teisinės nuostatos

Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 9 punkto nuostatas valstybės politikai, tai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka išrinkti ar paskirti į Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko, Seimo nario, Ministro Pirmininko, ministro, savivaldybės tarybos nario, savivaldybės mero pareigas. Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 5 dalies 1 punkto nuostatas, savivaldybės tarybos narys (politikas) yra valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo. Pagal Įstatymo 2 straipsnio 5 dalies 3 punktą valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis laikomi ir valstybės tarnautojai. Taigi, ir politikams ir valstybės tarnautojams Įstatymas taikomas tiesiogiai ir visos apimties.

Įstatymo 15 straipsnyje nustatoma, kad asmuo, kuris eidamas šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytas pareigas per paskutinius vienus darbo metus tiesiogiai rengė, svarstė ar priėmė sprendimus, susijusius su juridinio asmens (nepaisant jo teisinės formos ir nuosavybės) veiklos priežiūra ar kontrole, arba sprendimus, kuriais šiam juridiniam asmeniui buvo skirta lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir pinigų fondų, ar kitus su turtu susijusius sprendimus, baigęs eiti šio įstatymo 2 straipsnio 5 dalyje nurodytas pareigas vienus metus negali eiti pareigų šiame straipsnyje nurodytame juridiniame asmenyje, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip.

Atsakymas

Komisija atkreipia dėmesį į savivaldybės tarybos ir administracijos, kaip juridinio asmens, veiklos specifiką, jų tarpusavio santykius ir kompetencijas. Pagal  Vietos savivaldos įstatymą taryba yra savivaldybės atstovaujamoji institucija, turinti savivaldybės valdžios ir viešojo administravimo įgaliojimus. Savivaldybės taryba priima jos kompetencijai priskirtus sprendimus, o administracija savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina.

Taigi savivaldybės taryboje Jūsų priimti sprendimai administracijos atžvilgiu iš esmės laikytini priimtais dėl to paties juridinio asmens, t. y. Jūsų dabartinės darbovietės. Atsižvelgdama į šio juridinio asmens valdysenos išskirtinumą ir ypatumus, kompetencijų pasiskirstymą, Komisija sprendžia, jog Įstatymo 15 straipsnyje numatyti apribojimai neturėtų būti taikomi tais atvejais, kai savivaldybės tarybos narys siekia įsidarbinti administracijoje, t. y. iš esmės tame pačiame juridiniame asmenyje. Komisijos nuomone, Įstatymo 15 straipsnyje įtvirtinti apribojimai turėtų būti taikomi tik siekiant eiti pareigas kitame juridiniame asmenyje nepaisant jo teisinės formos ir nuosavybės.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt