Situacija

Organizacijos vadovas, kaip fizinis asmuo, kartu su gatvės, kurioje gyvena, kaimynais organizuoja ir perka paslaugas iš įmonės. Sutartį dėl paslaugų suteikimo pasirašo ne pats direktorius, o kitas kaimynas. Už suteiktas paslaugas visi kaimynai moka bendrai. Organizacijaje šiuo metu yra skelbiamas konkursas dėl paslaugų pirkimo ir viena iš konkursą laimėti pretenduojančių bendrovių yra ta pati įmonė.

Klausimas

Ar organizacijos direktorius, įmonei laimėjus konkursą, turėtų nusišalinti nuo sutarties pasirašymo su šia įmone? Ar reikėtų sudarytą sandorį su įmone deklaruoti?

Teisinės nuostatos

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnyje įtvirtintos deklaruojančių asmenų pareigos, tarp jų – teisės aktų nustatyta tvarka ir priemonėmis vengti interesų konflikto ir elgtis taip, kad nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra (3 straipsnio 1 dalies 2 punktas), taip pat šio įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus (3 straipsnio 2 dalis).

Įstatymas interesų konfliktą įvardija kaip situaciją, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas pareigas, privalo priimti ar dalyvauti priimant sprendimą, susijusį su jo privačiais interesais (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Privatūs interesai Interesų derinimo įstatymo apibrėžiami kaip deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas (Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

Privataus intereso šaltiniai tapatinami su Įstatymo 6 straipsnyje pateikiamu deklaruotinų duomenų sąrašu, kurio antrojoje dalyje įvardijama, kad privatūs interesai gali atsirasti dėl deklaruojančiojo ryšių, t. y. dėl jo, sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius. Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Be kita ko, atkreiptinas dėmesys, kad Įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje pateikiamas privačių interesų sąrašas nėra baigtinis. Privatus interesas gali atsirasti ir dėl kitų deklaruojančiajam artimo asmens ar kito asmens arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

Pagal Įstatymo 11 straipsnio 1 dalį, deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas (toliau – atlikti tarnybines pareigas), jeigu atliekamos tarnybinės pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais.

Atsakymas

Nagrinėjamuoju atveju darytina išvada, kad organizacijos direktorius, kaip fizinis asmuo, turi privataus pobūdžio ryšį su įmone. Jūsų nurodoma aplinkybė, kad direktorius sutarties su įmone nepasirašė, Komisijos vertinimu, nepaneigia aplinkybės, kad direktorius, kartu su kitais fiziniais asmenimis įsigydamas atitinkamą prekę ar paslaugas iš įmonės, tapo viena iš sudaryto sandorio šalių.

Atkreiptinas dėmesys, kad Jūsų nurodomos situacijos vertinimas priklauso nuo sudaryto sandorio pobūdžio:

1) Jeigu su įmone sudarytas sandoris atitinka Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytas sąlygas, t. y. sandorio suma viršija 3 000 eurų ir sandoris sudarytas per paskutinius 12 mėnesių, Komisijos nuomone, organizacijos direktorius, vykdydamas savo tarnybines funkcijas, turėtų nusišalinti (Įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka) nuo klausimų, susijusių su šia įmone, vienerius metus nuo sandorio sudarymo.

Atsižvelgiant į Jūsų nurodomas aplinkybes – įmonė dalyvauja organizacijos vykdomame konkurse dėl paslaugų pirkimo ir todėl kyla reali grėsmė, jog direktoriui gali tekti priimti su įmone susijusius sprendimus, – manytina, kad organizacijos vadovas turėtų savo privačių interesų deklaracijoje nurodyti su šia įmone sudarytą sandorį (jeigu jis atitinka Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodytas sąlygas).

Taip pat svarbu pažymėti, kad pagal Įstatymo 11 straipsnio 1 dalį, organizacijos direktorius turėtų nusišalinti ne tik nuo galutinio sprendimo (sutarties pasirašymo), bet ir visų kitų klausimų, susijusių su įmone, rengimo, svarstymo ar priėmimo bei nevykdyti ir kitų tarnybinių pareigų, jeigu jos būtų susijusios su įmone. Pastebėtina, kad organizacijos direktoriaus nusišalinimas nuo klausimų, susijusių su įmone, ne tik suvaldys kilusią interesų konflikto situaciją, bet ir padės išvengti visuomenėje galinčių kilti abejonių, kad įmonė, teikdama paslaugas direktoriui, kaip fiziniam asmeniui, galbūt sudaro jam itin išskirtines sąlygas, siekdama jo vadovaujamoje organizacijoje priimamų palankesnių sprendimų įmonės atžvilgiu.

2) Jeigu su įmone sudarytas sandoris neviršija 3 000 eurų, tačiau yra tęstinio pobūdžio, pavyzdžiui, įsigyjami atitinkami darbai, kurie turi būti atlikti per sutartą laikotarpį, manytina, kad tokiu atveju situaciją reiktų vertinti pagal Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas sąlygas, pagal kurias, atliekant tarnybines pareigas, taip pat gali kilti interesų konflikto situacija.

Komisijos vertinimu, šiuo atveju būtų laikytina, kad organizacijos direktorius, kaip fizinis asmuo, turi galiojantį privataus pobūdžio ryšį su juridiniu asmeniu (įmone) ir todėl turėtų nusišalinti bei nevykdyti jokių tarnybinių pareigų, susijusių su įmone iki kol sudarytas sandoris bus laikomas ne tik pasibaigusiu, tačiau tarp jį sudariusių šalių pagal sutartas sąlygas nebeliks jokių kitų įsipareigojimų.

Šiuo atveju, atsižvelgiant į Jūsų nurodomas aplinkybes – jog kyla reali grėsmė, kad organizacijos vadovui tarnyboje gali tekti priimti su įmone susijusius sprendimus, – manytina, kad direktorius turėtų savo privačių interesų deklaracijoje nurodyti su įmone turimą privataus pobūdžio ryšį kaip kitas aplinkybes, galinčias sukelti interesų konflikto situaciją.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt