Mokytoja gavo pasiūlymą dirbti mokyklos (kurioje ji dirba) direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Klausia, ar tokiu atveju nekiltų interesų konfliktas dirbant toje pačioje mokykloje direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klausių mokytoja bei neformalaus ugdymo veiklų laisvai samdoma mokytoja?

Teisės nuostatos

Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnį, interesų konfliktu laikoma situacija, kai deklaruojantis asmuo atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais (Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis). Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas, egzistuojantis deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas (Įstatymo 2 straipsnio 3 dalis).

Privačius interesus deklaruojantis asmuo privalo nusišalinti nuo sprendimų, susijusių su juo pačiu ar jam artimais asmenimis. Tačiau pripažįstant, kad valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens veiklai daro įtaką interesų konfliktas, kiekvienu atveju būtina aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyti, kokios faktinės aplinkybės patvirtina buvus konkretų asmens turtinį ar neturtinį suinteresuotumą. Sprendžiant, ar asmuo, dirbantis valstybės tarnyboje, padarė Įstatymo 11 straipsnio 1 dalies pažeidimą, būtina: 1) identifikuoti formaliuosius viešųjų ir privačių interesų konflikto požymius bei 2) įrodyti, jog asmuo nesiėmė Įstatyme numatytų priemonių viešųjų ir privačių interesų konfliktui savo veikloje išvengti, t. y. pirmiausia būtina nustatyti, ar buvo kilęs interesų konfliktas, ar asmuo turėjo asmeninį turtinį ar neturtinį interesą arba tokį interesą turėjo jam artimas asmuo, kai jis būtent šioje situacijoje privalėjo priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, ar įvykdyti pavedimą <…>“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2020 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1983-1062/2020).

Taigi, kiekvienu atveju privalu identifikuoti konkrečias aplinkybes, t. y. ar sprendimas, kurį rengiant, svarstant ar priimant asmuo dalyvauja, iš tiesų yra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su konkrečiais jo ar jam artimo asmens privačiais interesais. Nagrinėjamu atveju tai direktoriaus pavaduotojos ugdymui sprendimai, susiję su jos, kaip pradinių klausių mokytojos bei neformalaus ugdymo veiklų laisvai samdomos mokytojos, veikla.

Vadovaujantis Įstatymo nuostatomis, interesų konfliktas valdomas šiais būdais:

– pateikiant išankstines rašytines rekomendacijas, nuo kokių tarnybinių pareigų atlikimo tarnautojas privalo nusišalinti (Įstatymo 11 straipsnio 5 dalis),

– įstaigos vadovui (atsakingam asmeniui), įvertinus interesų konflikto grėsmę, pagal Komisijos nustatytus kriterijus, tarnautojo nušalinimu nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus tiesiogiai susijusius interesų konfliktą keliančiomis aplinkybėmis (Įstatymo 11 straipsnio 1-3 ir 6 dalis).

Siekiant tinkamai suvaldyti interesų konflikto situaciją, Komisija rekomenduoja atkreipti dėmesį į šias aplinkybes:

– ar galimybė atsirasti interesų konfliktui yra atsitiktinė, ar turi sisteminį pobūdį?

– ar interesų konfliktas galės būti suvaldytas nušalinant direktoriaus pavaduotoją ugdymui nuo interesų konfliktą keliančių užduočių vykdymo?

Atsakymas

Jei paskirta direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdydama savo tarnybines funkcijas, turės dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant bet kokio pobūdžio sprendimus, tiesiogiai susijusius su jos, kaip pradinių klausių mokytojos bei neformalaus ugdymo veiklų laisvai samdomos mokytojos veikla ‒ gali atsirasti reali interesų konflikto situacija.

Tokio pobūdžio interesų konflikto situacija gali būti valdoma direktoriaus pavaduotojai ugdymui nusišalinant (nušalinant) nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus, tiesiogiai susijusius su jos, kaip pradinių klausių mokytojos bei neformalaus ugdymo veiklų laisvai samdoma mokytoja, veikla.

Svarbu žinoti

Atkreiptinas dėmesys, kad Įstatymo 22 straipsnis prievolę kontroliuoti, kaip vykdomos Įstatymo nuostatos, paveda atitinkamų valstybės ar savivaldybių institucijų, įstaigų vadovams ar jų įgaliotiems atstovams. Sprendimą dėl galimybės eiti pareigas gali priimti tik asmens darbdavys ar jo įgalioti asmenys, kurie privalo imtis priemonių, kad valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų veikloje nebūtų jokių galimybių interesų konfliktui kilti. Taigi, dar prieš nurodytą asmenį skiriant į direktoriaus pavaduotojos ugdymui pareigas, jos darbdavys turėtų nuspręsti, ar galimas interesų konflikto sprendimas (nušalinimas nuo interesų konfliktą keliančių ‒ jos, kaip mokytojos, veikla susijusių užduočių atlikimo), netrukdys vykdyti jai pavestų funkcijų ir, atsižvelgus į tai, spręsti apie šio asmens tinkamumą eiti nurodytas pareigas.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt