Situacija

Meras, atsižvelgdamas į poliklinikos vyriausiojo gydytojo pavaduotojos, laikinai einančios vyriausiojo gydytojo pareigas, pareiškimą apie nusišalinimą, potvarkiu nušalino ją pirkimo – pardavimo sutarčių pasirašymo su UAB „X“. Nušalinimo būtinybė kilo išaiškėjus galimam interesų konfliktui, nustačius giminystės ryšį. Pažymima, kad pagal poliklinikos vidaus dokumentus pirkimo sutartį pasirašo poliklinikos vyriausiasis gydytojas, jam nesant – įgaliotas poliklinikos vyriausiąjį gydytoją pavaduojantis asmuo.

Klausimas

Atsižvelgiant į tai, kad poliklinikos vyriausiojo gydytojo pavaduotoja, laikinai einanti vyriausiojo gydytojo pareigas, pasirašyti pirkimo sutarčių negali, o kita vyriausiojo gydytojo pavaduotoja yra nedarbinga, prašoma išaiškinti, ar meras, kaip poliklinikos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, gali pavesti kitam poliklinikos darbuotojui (gydytojui ar kitas pareigas atliekančiam darbuotojui) pasirašyti nurodytas pirkimo – pardavimo sutartis?

Teisės nuostatos

Deklaruojančiam asmeniui draudžiama dalyvauti rengiant, svarstant ar priimant sprendimus arba kitaip juos paveikti ar bandyti paveikti, arba atlikti kitas tarnybines pareigas, jeigu tokios pareigos yra susijusios su jo privačiais interesais (Įstatymo 11 straipsnio 1 dalis). Būdamas interesų konflikto situacijoje, asmuo turi vadovautis Įstatymo 11 straipsnio 2 dalies nuostata, t. y. prieš atlikdamas tarnybines pareigas arba pradėjęs jas atlikti informuoti institucijos ar įstaigos vadovą ar jo įgaliotą asmenį, o kai deklaruojantis asmuo yra institucijos ar įstaigos vadovas, – šį vadovą į pareigas priimantį ar skiriantį subjektą arba kolegialią valstybės ar savivaldybių instituciją ir asmenis, kurie kartu atlieka tarnybines pareigas, pareikšti apie nusišalinimą, ir jokia forma nedalyvauti toliau atliekant tarnybines pareigas.

Deklaruojantis asmuo, kuris yra institucijos ar įstaigos vadovas, Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje numatytą pareiškimą apie nusišalinimą pateikia jį į pareigas priimančiam ar skiriančiam subjektui (Įstatymo 11 straipsnio 4 dalis). Institucijos ar įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo, o kai deklaruojantis asmuo yra institucijos ar įstaigos vadovas, – šį vadovą į pareigas priimantis ar skiriantis subjektas arba kolegiali valstybės ar savivaldybių institucija (kai deklaruojantis asmuo yra kolegialios valstybės ar savivaldybių institucijos narys) motyvuotu rašytiniu sprendimu nušalina deklaruojantį asmenį nuo tarnybinių pareigų atlikimo, jeigu yra pakankamas pagrindas manyti, kad šio asmens dalyvavimas yra susijęs su jo privačiais interesais ir gali sukelti interesų konfliktą (Įstatymo 11 straipsnio 6 dalis).

Atsakymas

Privačius interesus deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo nepriėmimo kriterijų (toliau – Kriterijai), patvirtintų VTEK 2019 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. KS-270, 2 punkte numatyta, kad kai deklaruojantis asmuo yra institucijos ar įstaigos vadovas, šį vadovą į pareigas priimantis ar skiriantis subjektas arba kolegiali valstybės ar savivaldybių institucija motyvuotu rašytiniu sprendimu gali nepriimti deklaruojančio asmens pareikšto nusišalinimo ir įpareigoti jį toliau atlikti tarnybines pareigas, jei priėmus privačius interesus deklaruojančio asmens pareikštą nusišalinimą neliktų galimybių priimti sprendimą.

Atsižvelgiant į nurodomą situaciją – nušalinus poliklinikos vyriausiojo gydytojo pavaduotoją, laikinai einančią vyriausiojo gydytojo pareigas, o kitai poliklinikos gydytojo pavaduotojai esant nedarbingai nėra kam pasirašyti viešojo pirkimo sutartis bei pagal poliklinikos vidaus dokumentus numatyta, kad pirkimo sutartį pasirašo poliklinikos vyriausiasis gydytojas, todėl VTEK siūlo panaikinti priimtą sprendimą dėl poliklinikos vyr. gydytojos pareigas einančios vyriausiojo gydytojo pavaduotojos nušalinimo bei priimti kitą sprendimą – vadovaujantis Kriterijų 2 punktu, nepriimti jos nusišalinimo, atsižvelgiant į tai, kad nėra galimybės įgalioti kitą asmenį, kuris pasirašytų paklausime minimas sutartis, bei pavesti jai pasirašyti sutartis.

Iš viešai pateiktos informacijos matyti, kad nurodomų viešojo pirkimo sutarčių trukmė – 60 mėnesių, todėl atsižvelgiant į ilgą sutarties vykdymo terminą, VTEK rekomenduoja merui užtikrinti, jog po sutarties pasirašymo, tolimesnėse paklausime nurodytų sutarčių vykdymo procedūrose (priėmimo – perdavimo aktų, sąskaitų faktūrų pasirašymas ir pan.) nedalyvautų šiuo metu poliklinikos vyriausiojo gydytojo pavaduotoja, laikinai einanti vyriausiojo gydytojo pareigas.

Pabrėžiame, kad jokie teisės aktai nesuteikia VTEK įgaliojimų oficialiai aiškinti įstatymų nuostatų, todėl čia išdėstyta tik VTEK nuomonė, kuri negali būti vertinama kaip oficialus įstatymų aiškinimas.

Jei radote klaidą mūsų puslapyje, būtume dėkingi, jog praneštumėte mums: gintare@vtek.lt