Privačių interesų deklaravimas

Privačių interesų deklaravimas2022-06-20T08:49:27+00:00

Deklaracija ir jos 2 duomenų grupės

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas yra specialusis teisės aktas, kuris įpareigoja viešinti Jūsų ir su Jumis susijusią asmeninę informaciją. Interesų deklaraciją sudaro šie duomenys:

 1. interesai, kuriuos privalote atskleisti visuomet (1 grupė);
 2. interesai, kuriuos atskleidžiate, jeigu jie kelia (realūs interesų konfliktai) ar gali kelti (tikėtini interesų konfliktai) Jums interesų konflikto situaciją (2 grupė).

3 deklaravimo priežastys

Įstatyme numatytos 4 asmenų kategorijos, kurios privačių interesų registre (PINREG) yra sugrupuotos į 3 grupes. Jos sugrupuotos pagal privačių interesų deklaravimo priežastį.

PINREG pasirinkus „Teikti deklaraciją“, deklaruojantis asmuo pirmiausia pasirenka priežastį, dėl kurios deklaracija pildoma:

 1. Einamos pareigos viešajame sektoriuje ir (ar) dalyvavimas pirkimų procedūrose;
 2. Kandidatuojama rinkimuose;
 3. Pretenduojama dirbti valstybinėje tarnyboje.

7 privačių interesų deklaravimo taisyklės

Deklaruojančiojo darbovietė (1 taisyklė)2022-06-17T06:38:34+00:00

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti šiuos duomenis:

savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę (darbovietes) ir pareigas (statusą), dėl kurių privalo deklaruoti privačius interesus, taip pat kitas darbovietes ir (ar) einamas pareigas (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Duomenys nurodomi:

1 deklaravimo etape „Mano ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenys“
2 deklaravimo etape „Mano darbovietės“

1 deklaravimo etapas: „Mano ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenys“2022-06-17T06:46:47+00:00

Interesai atskleidžiami visuomet | (1 grupė)

Šioje dalyje nurodomi bendrieji deklaruojančiojo asmens ir jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas) (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai). 

Terminas | 30 kalendorinių dienų 

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Kieno duomenys pildomi:

Deklaruojančiojo; ir (ar)
Antrosios pusės (sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio).

Antrosios pusės darbovietė (2 taisyklė)2022-06-17T06:38:20+00:00

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti šiuos duomenis:

sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vardą, pavardę, asmens kodą bei darbovietes ir (ar) einamas pareigas (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

Duomenys nurodomi:

1 deklaravimo etape „Mano ir sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio duomenys“
3 deklaravimo etape „Sutuoktinio darbovietės“

2 deklaravimo etapas: „Mano darbovietės“2022-06-17T07:03:53+00:00

Interesai atskleidžiami visuomet | (1 grupė)

Šioje dalyje nurodomos deklaruojančiojo asmens darbovietės ir pareigos (statusas), dėl kurių jam privalu deklaruoti privačius interesus, taip pat kitos darbovietės ir (ar) einamos pareigos (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

Terminas | 30 kalendorinių dienų 

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Kieno duomenys pildomi:

Deklaruojančiojo.

Deklaruojančiojo ir (ar) antrosios pusės dalyvavimas juridiniuose asmenyse (3 taisyklė)2022-06-17T06:38:05+00:00

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti šiuos duomenis:

duomenis apie juridinius asmenis, kuriuose jo, jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

Konkurencijos įstatymo 3 straipsnyje apibrėžta, kad Lemiama įtaka – padėtis, kai kontroliuojantis asmuo įgyvendina ar turi galimybę įgyvendinti savo sprendimus dėl kontroliuojamo ūkio subjekto ūkinės veiklos, valdymo organų sprendimų ar personalo sudėties.

Duomenys nurodomi:

4 deklaravimo etape „Ryšiai su juridiniais asmenimis“

3 deklaravimo etapas: „Sutuoktinio darbovietės“2022-06-17T06:49:56+00:00

Interesai atskleidžiami visuomet | (1 grupė)

Šioje dalyje nurodomos deklaruojančiojo asmens sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietės ir (ar) einamos pareigos (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

Terminas | 30 kalendorinių dienų 

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Kieno duomenys pildomi:

Antrosios pusės (sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio).

Deklaruojančiojo ir (ar) artimo asmens dalyvavimas juridiniuose asmenyse (4 taisyklė)2022-06-17T06:37:50+00:00

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius (reali interesų konflikto situacija) ar galinčius atsirasti (tikėtina interesų konflikto situacija):

dėl to, kad jis ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis. Šiuo atveju deklaracijoje pateikiama informacija apie šio juridinio asmens:

 • dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose; arba
 • Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo; arba
 • Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, įgyvendinamuose institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, arba jai pavaldžios institucijos ar įstaigos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

Artimi asmenys – deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).

Duomenys nurodomi:

4 deklaravimo etape „Ryšiai su juridiniais asmenimis“

4 deklaravimo etapas: „Ryšiai su juridiniais asmenimis“2022-06-17T06:52:21+00:00

Šioje dalyje nurodoma:

Interesai atskleidžiami visuomet | (1 grupė):

 1. duomenys apie juridinius asmenis, kuriuose deklaruojančio asmens, jo sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio turimų akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai (Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

Interesai atskleidžiami esant tikėtinai ar realiai interesų konflikto situacijai | (2 grupė):

 1. duomenys apie privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl to, kad deklaruojantis asmuo ar jam artimas asmuo yra juridinio asmens dalyvis. Šiuo atveju deklaracijoje pateikiama informacija apie šio juridinio asmens dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose arba Europos Sąjungos, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose, įgyvendinamuose institucijos ar įstaigos, kurioje deklaruojantis asmuo dirba, arba jai pavaldžios institucijos ar įstaigos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 1 punktas);
 2. duomenys apie privačius interesus, egzistuojančius ar galinčius atsirasti dėl deklaruojančiojo asmens ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Terminas | 30 kalendorinių dienų 

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Kieno duomenys pildomi:

 • Deklaruojančiojo;
 • Antrosios pusės (sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio);
 • Bendras ryšys, t.y. deklaruojančiojo ir (ar) antrosios pusės;
 • Artimo asmens.
Deklaruojančiojo ir (ar) antrosios pusės sandoriai su asmenimis (5 taisyklė)2022-06-17T06:37:35+00:00

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius (reali interesų konflikto situacija) ar galinčius atsirasti (tikėtina interesų konflikto situacija):

dėl jo, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius.

Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

Duomenys nurodomi:

5 deklaravimo etape „Ryšiai sudarius sandorius“

5 deklaravimo etapas: „Ryšiai sudarius sandorius“2022-06-17T06:53:49+00:00

Interesai atskleidžiami esant tikėtinai ar realiai interesų konflikto situacijai | (2 grupė)

Šioje dalyje nurodomi privatūs interesai, egzistuojantys ar galintys atsirasti dėl deklaruojančiojo ar (ir) jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio ryšių su juridiniais ir fiziniais asmenimis sudarius sandorį, kurio vertė didesnė negu 3 000 eurų, įskaitant individualios veiklos sandorius.

Deklaracijoje pateikiama informacija apie sandorius, sudarytus per 12 mėnesių iki deklaracijos pateikimo dienos (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

Terminas | 30 kalendorinių dienų 

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Kieno duomenys pildomi:

 • Deklaruojančiojo; ir (ar)
 • Antrosios pusės (sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio).
Deklaruojančiojo ir (ar) artimo asmens narsytės juridiniuose asmenyse (6 taisyklė)2022-06-17T06:37:23+00:00

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius (reali interesų konflikto situacija) ar galinčius atsirasti (tikėtina interesų konflikto situacija):

dėl jo ar jam artimų asmenų narystės ar (ir) einamų pareigų juridiniuose asmenyse, išskyrus narystę politinėse partijose ir profesinėse sąjungose (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 3 punktas).

Artimi asmenys – deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).

Duomenys nurodomi:

4 deklaravimo etape „Ryšiai su juridiniais asmenimis“

6 deklaravimo etapas: „Kiti duomenys“2022-06-17T06:55:19+00:00

Interesai atskleidžiami esant tikėtinai ar realiai interesų konflikto situacijai | (2 grupė)

Šioje dalyje nurodomi privatūs interesai, egzistuojantys ar galintys atsirasti dėl deklaruojančio asmens, jam artimo asmens ar kito asmens arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

Tai yra kiti duomenys, dėl kurių deklaruojančiajam asmeniui gali kilti interesų konfliktas ir kurių nurodyti kitose deklaracijos dalyse nebuvo galima.

Terminas | 30 kalendorinių dienų 

Jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Kieno duomenys pildomi:

 • Deklaruojančiojo;
 • Antrosios pusės (sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio);
 • Artimo asmens;
 • Kito asmens, t.y. fizinio ar juridinio asmens.
Deklaruojančiojo, artimo ir (ar) kitos asmens (7 taisyklė)2022-06-17T06:37:07+00:00

Deklaruojantis asmuo deklaracijoje privalo nurodyti privačius interesus, egzistuojančius (reali interesų konflikto situacija) ar galinčius atsirasti (tikėtina interesų konflikto situacija):

dėl jam artimo asmens ar kito asmens arba dėl su šiais asmenimis arba juo pačiu susijusių duomenų (Įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 4 punktas).

Artimi asmenys – deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis).

Duomenys nurodomi:

6 deklaravimo etape „Kiti duomenys“

2023-07

2023-01

2022-12

2022-11

2022-10

2022-09

2022-08

2022-07

INSTRUKCIJA, KAIP ĮGALINTI UŽSIENIETĮ (AR ASMENĮ, NETURINTĮ GALIMYBĖS PRISIJUNGTI PER ELEKTRONINIUS VALDŽIOS VARTUS) DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS PER PINREG

Categories: 6 straipsnis. Deklaravimas|Žymos|

3 ETAPAI: Įgaliotas asmuo užsieniečiui sukuria kortelę (paskyrą); Užsienietis

2022-06

Į viršų