Įstatymo taikymas

Įstatymo taikymas2022-06-21T08:12:49+00:00

Įstatyme numatytos 4 asmenų kategorijos, kurioms taikomos Įstatymo nuostatos. Žinodami tai, išsiaiškinsite, ar Įstatymas Jums yra taikomas visa apimtimi, ar tik iš dalies.

Privačių interesų registre (PINREG) 4 asmenų kategorijos yra sugrupuotos į 3 grupes. Žinodami tai, mokėsite užpildyti privačių interesų deklaraciją.

Pareigos viešajame sektoriuje ir (ar) dalyvavimas pirkimų procedūrose | 1 grupė2022-06-16T18:53:46+00:00

Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys (1 kategorija pagal Įstatymą):

 1. Valstybės politikai
 2. Valstybės pareigūnai
 3. Valstybės tarnautojai
 4. Teisėjai
 5. Žvalgybos pareigūnai bei profesinės karo tarnybos kariai
 6. Valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų ir šių juridinių asmenų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai
 7. Viešųjų įstaigų, kurių bent vienas iš steigėjų, dalininkų yra valstybė ar savivaldybė (savivaldybės), ir jų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai
 8. Lietuvos banko darbuotojai, turintys viešojo administravimo įgaliojimus
 9. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei (savivaldybėms), vadovai ir vadovų pavaduotojai
 10. Taip pat šių bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių vadovai ir vadovų pavaduotojai
 11. Kiti asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus.

Kiti deklaruojantieji (2 kategorija pagal Įstatymą):

Asmenys, dalyvaujantys pirkimų procedūrose:

 1. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovas
 2. Perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai
 3. Perkančiojo subjekto vadovo paskirti (įgalioti) atlikti supaprastintus pirkimus asmenys
 4. Perkančiojo subjekto pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai
 5. Viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto iniciatoriai ar koncesijos iniciatoriai.

Asmenys, einantys kitas pareigas (išskyrus į politikų pareigas):

 1. Politinių partijų pirmininkams ir pirmininkų pavaduotojams;
 2. Valstybės politikų visuomeniniams konsultantams, padėjėjams, patarėjams;
 3. Lietuvos Respublikos Seimo komitetų patvirtintiems ekspertams;
 4. Ministerijų kolegijų nariams;
 5. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei (savivaldybėms), šių bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų, valdybų nariams, struktūrinių padalinių vadovams ir jų pavaduotojams;
 6. Valstybės ar savivaldybių įmonių valdybų nariams;
 7. Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nariams, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos visuomeniniams patarėjams, Nacionalinės sveikatos tarybos nariams, gydytojams, odontologams ir farmacijos specialistams, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros ar vaistinės veiklos licenciją turinčiose biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių įmonėse ir įmonėse, kurių valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai;
 8. Institucijos ar įstaigos sprendimu sudarytų ar valstybės pareigūnų paskirtų nuolatinių komisijų ir tarybų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus ir priimančių privalomo pobūdžio sprendimus nepavaldiems asmenims, nariams;
  Aukštųjų mokyklų, kurių bent vienas iš steigėjų yra valstybė ar savivaldybė, valdymo organų nariams;
 9. Kitiems viešojo sektoriaus subjektų darbuotojams, kurių pareigų sąrašą tvirtina institucijos ar įstaigos vadovas, suderinęs su VTEK. Į šį sąrašą gali būti įtraukiamos pareigos, kurioms priskirtos funkcijos yra:
  1. susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu,
  2. valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo,
  3. administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar
  4. viešųjų paslaugų teikimu.
Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys | 1 kategorija (pilnai)2022-06-16T18:53:57+00:00

Įstatymas taikomas visa apimtimi:

 • Privačių interesų deklaravimas (II skirsnis);
 • Deklaruojančių asmenų pareigos ir jiems taikomi apribojimai (III skirsnis):
  • Deklaruojančio asmens pareiga nusišalinti (11 straipsnis);
  • Teisės atstovauti apribojimai (12 straipsnis); 
  • Dovanų ar paslaugų priėmimo apribojimai (13 straipsnis); 
  • Pareiga raštu informuoti apie susitarimą (14 straipsnis). 
 • Deklaruojančių asmenų pareigos ir jiems taikomi apribojimai (IV skirsnis):
  • Apribojimai dirbti (15 straipsnis); 
  • Apribojimai sudaryti sandorius ar naudotis individualiomis lengvatomis (16 straipsnis); 
  • Atstovavimo apribojimai (17 straipsnis).  
Valstybinėje tarnyboje dirbantys asmenys | 1 kategorija2022-06-16T18:51:48+00:00

Valstybinėje tarnyboje dirbančių ir deklaruojančių asmenų sąrašas:

 1. Valstybės politikai
 2. Valstybės pareigūnai
 3. Valstybės tarnautojai
 4. Teisėjai
 5. Žvalgybos pareigūnai bei profesinės karo tarnybos kariai
 6. Valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų ir šių juridinių asmenų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai
 7. Viešųjų įstaigų, kurių bent vienas iš steigėjų, dalininkų yra valstybė ar savivaldybė (savivaldybės), ir jų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai
 8. Lietuvos banko darbuotojai, turintys viešojo administravimo įgaliojimus
 9. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei (savivaldybėms), vadovai ir vadovų pavaduotojai
 10. Taip pat šių bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių vadovai ir vadovų pavaduotojai
 11. Kiti asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus.
Kandidatai į politikų pareigas | 2 grupė2022-06-16T18:52:27+00:00

Asmenys, kandidatuojantys į (3 kategorija pagal Įstatymą):

 1. Seimo nario,
 2. Respublikos Prezidento,
 3. Europos Parlamento nario,
 4. Savivaldybės tarybos nario pareigas.
Kiti deklaruojantieji | 2 kategorija (iš dalies)2022-06-16T18:54:10+00:00

Kitiems deklaruojantiesiems Įstatymas yra taikomas iš dalies:

 • Privačių interesų deklaravimas (II skirsnis);
 • Deklaruojančių asmenų pareigos ir jiems taikomi apribojimai (III skirsnis):
  • Deklaruojančio asmens pareiga nusišalinti (11 straipsnis);
  • Dovanų ar paslaugų priėmimo apribojimai (13 straipsnis).
Kiti deklaruojantieji | 2 kategorija2022-06-16T18:52:04+00:00

Asmenys, dalyvaujantys pirkimo procedūrose:

 1. Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovas
 2. Perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai
 3. Perkančiojo subjekto vadovo paskirti (įgalioti) atlikti supaprastintus pirkimus asmenys
 4. Perkančiojo subjekto pirkimų procedūrose dalyvaujantys ekspertai
 5. Viešojo pirkimo, pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto iniciatoriai ar koncesijos iniciatoriai.

Asmenys, einantys kitas pareigas viešajame sektoriuje:

 1. Politinių partijų pirmininkams ir pirmininkų pavaduotojams;
 2. Valstybės politikų visuomeniniams konsultantams, padėjėjams, patarėjams;
 3. Lietuvos Respublikos Seimo komitetų patvirtintiems ekspertams;
 4. Ministerijų kolegijų nariams;
 5. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei (savivaldybėms), šių bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių stebėtojų tarybų, valdybų nariams, struktūrinių padalinių vadovams ir jų pavaduotojams;
 6. Valstybės ar savivaldybių įmonių valdybų nariams;
 7. Privalomojo sveikatos draudimo tarybos nariams, Privalomojo sveikatos draudimo tarybos visuomeniniams patarėjams, Nacionalinės sveikatos tarybos nariams, gydytojams, odontologams ir farmacijos specialistams, dirbantiems asmens sveikatos priežiūros ar vaistinės veiklos licenciją turinčiose biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ir savivaldybių įmonėse ir įmonėse, kurių valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiami balsai visuotiniame akcininkų susirinkime ar turimos juridinio asmens dalyvio teisės kitų teisinių formų juridiniuose asmenyse leidžia daryti lemiamą įtaką šių juridinių asmenų veiklai;
 8. Institucijos ar įstaigos sprendimu sudarytų ar valstybės pareigūnų paskirtų nuolatinių komisijų ir tarybų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus ir priimančių privalomo pobūdžio sprendimus nepavaldiems asmenims, nariams;
 9. Aukštųjų mokyklų, kurių bent vienas iš steigėjų yra valstybė ar savivaldybė, valdymo organų nariams;
 10. Kitiems viešojo sektoriaus subjektų darbuotojams, kurių pareigų sąrašą tvirtina institucijos ar įstaigos vadovas, suderinęs su VTEK. Į šį sąrašą gali būti įtraukiamos pareigos, kurioms priskirtos funkcijos yra:
  1. susijusios su valstybės ar savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų lėšų valdymu,
  2. valstybės ir savivaldybių turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo,
  3. administracinių sprendimų rengimu bei priėmimu ar
  4. viešųjų paslaugų teikimu.
Kandidatai į politikų pareigas | 3 kategorija2022-06-16T18:52:38+00:00

Asmenys, kandidatuojantys į:

 1. Seimo nario,
 2. Respublikos Prezidento,
 3. Europos Parlamento nario,
 4. Savivaldybės tarybos nario pareigas.
Pretendentai | 3 grupė2022-06-16T18:53:05+00:00

Asmenys, pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje (1 kategorija): 

 1. Valstybės pareigūnai
 2. Valstybės tarnautojai
 3. Teisėjai
 4. Žvalgybos pareigūnai bei profesinės karo tarnybos kariai
 5. Valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų ir šių juridinių asmenų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai
 6. Viešųjų įstaigų, kurių bent vienas iš steigėjų, dalininkų yra valstybė ar savivaldybė (savivaldybės), ir jų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai
 7. Lietuvos banko darbuotojai, turintys viešojo administravimo įgaliojimus
 8. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei (savivaldybėms), vadovai ir vadovų pavaduotojai
  Taip pat šių bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių vadovai ir vadovų pavaduotojai
 9. Kiti asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus.
Kandidatai į politikų pareigas | 3 kategorija (iš dalies)2022-06-16T18:54:23+00:00

Jiems Įstatymas yra taikomas iš dalies, t.y. Įstatymo II skirsnio (interesų deklaravimas) nuostatos.

Pretendentai | 4 kategorija (iš dalies)2022-06-16T18:54:37+00:00

Jiems Įstatymas yra taikomas iš dalies, t.y. Įstatymo II skirsnio (interesų deklaravimas) nuostatos.

Pretendentai | 4 kategorija2022-06-16T18:52:52+00:00

Asmenys, pretenduojantys dirbti valstybinėje tarnyboje (1 kategorija): 

 1. Valstybės pareigūnai;
 2. Valstybės tarnautojai;
 3. Teisėjai;
 4. Žvalgybos pareigūnai bei profesinės karo tarnybos kariai;
 5. Valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų ir šių juridinių asmenų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai;
 6. Viešųjų įstaigų, kurių bent vienas iš steigėjų, dalininkų yra valstybė ar savivaldybė (savivaldybės), ir jų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai;
 7. Lietuvos banko darbuotojai, turintys viešojo administravimo įgaliojimus;
 8. Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei (savivaldybėms), vadovai ir vadovų pavaduotojai.
  Taip pat šių bendrovių patronuojamųjų (dukterinių) akcinių bendrovių ar uždarųjų akcinių bendrovių vadovai ir vadovų pavaduotojai
 9. Kiti asmenys, turintys viešojo administravimo įgaliojimus.

2022-10

2022-07

2022-06

Į viršų